Studiegids

nl en

Spaans module 5

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Spaans Module 4, mondeling en schriftelijk.
Studenten die niet zijn geslaagd voor module 4 worden noch tot het onderwijs noch tot de tentamens van module 5 toegelaten.

Beschrijving

De cursus beoogt de studenten te leren om zelfstandig Spaanse teksten te redigeren. Daarnaast worden de overeenkomsten tussen de journalistieke genres behandeld en, via een gevarieerd aanbod van teksten zal de student kennis worden bijgebracht over het taalgebruik van het Spaans in specifieke gebruikssferen.
Het onderwijs in de schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid wordt ondersteund door een practicum eis bestaande uit opdrachten, die er op gericht zijn de schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid te verhogen. Meer details over deze opdrachten zijn te vinden in de syllabus van module 5 en op Blackboard. Om het niveau van leesvaardigheid te vergroten, stellen de studenten zelfstandig een leeslijst samen van samenhangende teksten (o.a. artikelen uit dag- en weekbladen) en maken daarvan een presentatie in het Spaans. Bij alle opdrachten wordt naast de grammaticale correctheid van het Spaans ook de coherentie van de geschreven tekst meegewogen. De mondelinge taalvaardigheid wordt geoefend in de vorm van kleine opdrachten tijdens de cursus en een presentatie aan het eind.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van taalcompetenties gerelateerd aan de drie disciplines binnen de opleiding:
B2–C1 (leesvaardigheid/luistervaardigheid). Meer informatie hierover op http://www.let.leidenuniv.nl/talengids/ert.pdf

Rooster

Collegerooster (derde jaar)

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing

Schriftelijke opdrachten, mondelinge presentatie, mondeling en schriftelijk tentamen.
Herkansing: alleen mondeling en schriftelijk tentamen

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het collegerooster, het tentamenrooster en eventuele wijzigingen in het programma.

Literatuur

  • Syllabus, verkrijgbaar bij het Studiepunt.

  • J.F. García Santos. Sintaxis del Español, curso de perfeccionamiento. Santillana/Universidad de Salamanca. Madrid, 1993. ISBN: 84-294-3495-X.

  • Gabriel García Márquez, Por la libre (Obra periodística 4 19741995). ISBN: 84-397-0188-8.

  • Olivier Dabène. América Latina en el siglo XX. Ed. Síntesis, Madrid 2000. ISBN: 84-7738-759-1.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs voor de module 5 moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan de tentamens taalvaardigheid.

Contact

Drs. M.P. van der Velden-Rodríguez, tel: 071-527 2055.