Studiegids

nl en

BA-eindwerkstuk Italiaanse taal en cultuur

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Alvorens met het BA-werkstuk te beginnen, dient de student alle taalvaardigheidsvakken van het tweede jaar (t.w. Taalvaardigheid IIa, Taalvaardigheid IIb, Taalvaardigheid IIc en Taalvaardigheid IId) te hebben behaald.

Beschrijving

Het BA-eindwerkstuk sluit aan bij één van de specialismen van de Opleiding Italiaanse taal- en Letterkunde, te weten: de letterkunde van de Middeleeuwen en de Renaissance, moderne letterkunde, historische taalkunde en moderne taalkunde.
De student kiest (tijdig!) een onderwerp uit een van bovenstaande vakgebieden.

Ter voorkoming van studievertraging is het noodzakelijk in een vroeg stadium (dat wil zeggen voor aanvang van het 3e studiejaar) te komen tot vaststelling van het onderwerp van het BA-eindwerkstuk De keuze hiervan dient altijd vooraf te worden vastgelegd in overleg met de docent die het BA-eindwerkstuk begeleidt. Ter oriëntatie kan de student scripties raadplegen die ter inzage liggen op het secretariaat.

Bij problemen omtrent de keuze van een BA-eindwerkstuk, kan de student zich wenden tot de studiecoördinator.

Zie verder
Studietips
Facultaire regeling BA-werkstuk

Leerdoelen

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

A course given by dr. Claudio Di Felice will allow the student to learn the basic techniques of writing in Italian. The attention will be focussed on these topics: comprehensibility of writing (syntactic structure and organization of clause and sentence, setting of complex text), text types and styles, finding information (catalogs and bibliographies).

Begeleide zelfstudie.

Toetsing

BA-eindwerkstukken worden gezamenlijk beoordeeld door de scriptiebegeleider en een tweede lezer.
Van het BA-eindwerkstuk dienen twee exemplaren te worden ingeleverd; één voor de docent en één voor het archief (op het secretariaat).

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

Inleidende literatuur: U. Eco, Come si fa una tesi di laurea.

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Studiecoördinator: E.M.T. Poolman

Opmerkingen

N.B. 1: De student dient een goede studieplanning te maken en, voor wat betreft de datum van inlevering van het BA-eindwerkstuk, rekening te houden met de onderwijsvrije perioden (zie Universitaire jaarindeling).
N.B. 2: Wordt de studie afgerond voor 1 september, maar valt de buluitreiking in september, dan kan inschrijving voor het nieuwe studiejaar achterwege blijven. De studiefinanciering vervalt dan per 1 september.
N.B. 3: De bachelorstudie kan pas worden afgerond als, naast alle andere verplichte studieonderdelen, ook het BA-eindwerkstuk is beoordeeld met een voldoende (6) of hoger.
De laatste inleverdatum van het BA-eindwerkstuk is eind juni.