Studiegids

nl en

Italiaans: Taalvaardigheid Ib

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

Bij het taalvaardigheidsonderwijs worden taalactiviteiten (receptief en productief) uitgevoerd met het doel de communicatieve taalcompetenties te ontwikkelen. Studenten worden gevraagd teksten die betrekking hebben tot onderwerpen in bepaalde domeinen, te gebruiken en te produceren. De taalactiviteiten dienen als uitgangspunt voor reflectie over de linguïstische competenties: grammatica, lexicon, fonologie, etc.; sociolinguïstische competenties: sociaal-culturele aspecten relevant voor het taalgebruik;
pragmatische competenties: beurten nemen, thematische ontwikkeling, coherentie en cohesie, etc.

Leerdoelen

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid beoogt de cursus aan het einde van het eerste jaar de volgende doelen, uitgesplitst naar de genoemde aspecten, te bereiken:
Luisteren: B1
Lezen: B1
Gesproken interactie: A2/B1
Gesproken productie: B1
Schrijven: A2

Voor een gedetailleerde beschrijving zie Blackboard.
Aan het einde van het eerste jaar is de student in staat om luister-, lees-, spreek- en schrijfopdrachten uit te voeren op een niveau dat overeenkomt met het niveau van de gestelde doelen binnen het Europees referentiekader.
Het geleide leerproces voltrekt zich middels werkcolleges waarbij op basis van veertig thematisch geordende hoofdstukken individuele opdrachten en groepsopdrachten worden uitgevoerd.
Het gaat hierbij om wekelijks 6 uur college en 10 uur zelfstudie.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Beoordeling/samenstelling van het eindcijfer:
Test 1: (20%) 24-11-2011
Test 2: (40%) 15-12-2011
Mondelinge test: (40%) begin januari 2012
Herkansing (60%) 12-01-2012

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van
Blackboard

Literatuur

  • M. Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 2, libro di classe; libro di casa (met bijbehorende CD of cassette; COMPITO2

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Drs. E. Odelli

Opmerkingen

Rete1 unità 11-15 + Rete2 unità 1-7
Programma test 1: 25-11-2010 – Rete1 unità (1-10)+11-15+ Rete2 unità 1 (digitale)
Progetto 1
Programma test 2:16-12-2010 – Rete1 unità (1-15) + Rete2 unità 1-7 (digitale)
Programma test orale: Rete1 (1-15) + Rete2 unità 1-7