Studiegids

nl en

VAR-pleitwedstrijd

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Met goed gevolg afgelegd hebben van Inleiding Staats- en Bestuursrecht (BAI) en Staats- en Bestuursrecht (BAII).

Beschrijving

Het vak behelst het in teamverband voeren van een bestuursprocesrechtelijke procedure, zowel wat betreft de schriftelijke voorbereiding als het mondelinge gedeelte, het eigenlijke pleiten, tijdens de finale die jaarlijks in mei wordt georganiseerd door de Vereniging voor bestuursrecht (VAR). De casus van het vak betreft steeds een actueel en inhoudelijk uitdagend bestuursrechtelijk thema, dat veel zelfstandig onderzoek vergt. Een en ander vindt plaats onder intensieve en persoonlijke begeleiding van deskundige en praktisch ervaren medewerkers van de afdeling staats- en bestuursrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Oefenen in het opstellen van bestuursrechtelijke processtukken en het pleiten in een bestuursrechtelijke casus; vergroting van de kennis van het bestuurs(proces)recht; verbetering van schrijf-, mondelinge en onderzoeksvaardigheden en van argumentatietechnieken.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 1. De student heeft grondige kennis van en een diepgaand inzicht in het bestuurs(proces)recht
 2. De student heeft grondige kennis van en een diepgaand inzicht in de werking van bestuurs(proces)rechtelijke beginselen
 3. De student heeft kennis van actuele vraagstukken op het terrein van het bestuurs(proces)recht

Eindtermen vaardigheden

 1. De student is in staat om literatuur, juridische bronnen en complexe casus die betrekking hebben op bestuurs(proces)recht *
  diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.
 2. De student is in staat om zowel op schriftelijke als mondelinge wijze pleidooi te voeren in een bestuursrechtelijke procedure
 3. De student is in staat om actief een wetenschappelijk onderbouwd standpunt in te nemen in discussies over (actuele en maatschappelijke) onderwerpen die het bestuurs(proces)recht betreffen.
 4. De student is in staat om zelfstandig een rechtswetenschappelijk onderzoek op academisch niveau voor te bereiden en uit te voeren (verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen en suggesties doen voor verder onderzoek).

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: intensieve begeleiding vanaf december t/m mei

 • Aantal à 2 uur: doorgaans 10 voorbereidende bijeenkomsten, naast oefensessies bij Moot Court, de Rechtbank Amsterdam en advocatenkantoren

 • Namen docenten: Prof. mr. W. den Ouden, mr. dr. Y.E.Schuurmans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: in teamverband bestuderen en analyseren van casus, verrichten van zelfstandig onderzoek, opstellen van processtukken, intensief oefenen van het houden van het pleidooi.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Actieve deelname aan voorbereidingen van het pleitteam (schrijven processtukken en oefenen pleiten) en deelname aan de wedstrijd.

Inleverprocedures
Niet van toepassing.

Examenstof
Niet van toepassing

Blackboard

Bij dit vak wordt indien wenselijk gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Niet van toepassing.

Werkboek:
Niet van toepassing.

Reader:
Niet van toepassing.

Aanbevolen studiemateriaal
Niet van toepassing.

Aanmelden

Via afdeling (op uitnodiging).

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. W. den Ouden

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Kamer B-111

 • Telefoon: 071-527 7726

 • E-mail: w.denouden@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-121

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat:071- 527 7713

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Niet van toepassing.