Studiegids

nl en

Business Law & Economics

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Propedeuse afgerond en kennis van Bedrijfseconomie Bachelor (onderdeel van het vak Economie) en Ondernemingsrecht Bachelor.

Beschrijving

De onderneming is een organisatievorm waarin krachten van verschillende stakeholders worden gebundeld. Maar hierbij doen zich allerlei (potentiële) conflicten – ‘agency problems’ – voor. Samenbundeling kan voordelen met zich meebrengen maar die kunnen te niet worden gedaan als sommige stakeholders hun risico’s proberen af te wentelen door opportunistisch gedrag, of zich anderszins voordelen proberen toe te eigenen ten koste van de andere partijen. Vanzelfsprekend proberen partijen dit gedrag contractueel uit te bannen, maar contracten zijn altijd onvolledig en veroorzaken allerlei transactiekosten. Partijen zoeken naar de optimale contractstructuur of governance structure waarin de contractkosten worden geminimaliseerd. Het ondernemingsrecht faciliteert deze samenbundeling, want zorgt voor de spelregels waarbinnen de zoektocht naar de optimale contractstructuur gestalte krijgt. Maar steeds doemen vragen op over de uitleg en de ratio van deze spelregels, hun effect, de vraag of zij moeten worden aangepast en hoe de nationale regels zich verhouden tot die van andere landen. Belangrijke, actuele discussies binnen het bedrijfsleven en de juridische wereld zijn op deze vragen terug te voeren. Voorbeelden betreffen de discussies over herziening van het Nederlandse vennootschapsrecht (bijvoorbeeld de flexibilisering van het BV-recht), het steeds terugkerende thema van tegenstrijdig belang van bestuurders, doorbraak van aansprakelijkheid, EU-fusie- en overnamerichtlijnen, de internationale Corporate Governance-discussie en de herziening van de Faillissementswet, maar ook actuele nieuwsitems zoals de sideletters van Ahold, de overname van ABN-AMRO en de invloed van de staat op “systeembanken”, de invloed van venture capitalists en de vraag aan wie de zeggenschap toekomt binnen de vennootschap/onderneming. Dit vak is een samenwerkingsverband van de afdelingen Ondernemingsrecht en Bedrijfseconomie. Na twee inleidende (hoor)colleges waarin de juridische en bedrijfseconomische basisprincipes worden uiteengezet, volgen 5 specifieke thema’s die telkens worden belicht vanuit zowel juridisch als bedrijfseconomisch perspectief. Van studenten (maximaal 30) wordt verwacht dat zij een of twee keer binnen deze 5 thema’s een presentatie geven.

Bij kleine deelname wordt in onderling overleg een programma vastgesteld waarbij in verschillende sessies literatuur wordt bestudeerd en besproken.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is de economische structuur van het ondernemingsrecht in kaart te brengen en te belichten met behulp van actuele thema’s.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
De student is in staat grensoverschrijdend en interdisciplinair te denken en heeft inzicht in de bedrijfseconomische achtergronden en fundamenten van ondernemingswetgeving en kan deze herkennen in actuele bedrijfsjuridische/economische thema’s.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 3-4 uur: 2

 • Namen docenten: Mr. G.J. Vossestein en Dr. T.L.M. Verdoes

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voorgeschreven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal a 2 uur: 5

 • Namen docenten Mr dr G.J. Vossestein, Dr T.L.M. Verdoes en gastdcoenten

 • Van studenten worden (groepsgewijs) presentaties verwacht.

In de eerste twee (hoor)colleges wordt een economische en juridische inleiding op het onderwerp gegeven. In de werkgroepen wordt ingegaan op specifieke thema’s waarbij een centrale rol is toebedeeld aan door studenten verzorgde presentaties.
Bij een klein aantal studenten wordt in overleg een programma vastgesteld.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, of bij kleine aantallen mondeling over de readers.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Literatuur wordt in onderling overleg vastgesteld.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. T.L.M. Verdoes

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag

 • Telefoon: 071 – 527 7851

 • E-mail: t.l.m.verdoes@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfseconomie en Forensische Accountancy

 • Kamernummer secretariaat: B 2.29

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: Bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.