Studiegids

nl en

Immigratierecht (nationaalrechtelijke variant)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Integratievereisten, versnelde asielprocedures, strikte bestuursrechtelijke toetsing – het zijn typische aspecten van het Nederlandse immigratierecht. De gesloten structuur van de Vreemdelingenwet 2000 en de rol van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bij de uitleg van die wet vormen een hoofdbestanddeel van het vak Nederlands immigratierecht. Hoewel de invloeden van het Europees migratierecht onmiskenbaar een rol spelen, wordt in dit keuzevak vooral de nationaalrechtelijke kant belicht. (Voor een vollediger behandeling van Europese aspect is er het Engelstalige keuzevak European Migration Law). De behandeling van het vak is niet schools, maar probleemgericht. Naast enkele colleges waarin het overzicht wordt geboden zijn er colleges die geheel op karakteristieke knelpunten van het Nederlandse vreemdelingenrecht zijn gericht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: via een probleemgerichte benadering inzicht te verschaffen in het vreemdelingenbeleid, de structuur van de Nederlandse vreemdelingenwetgeving en rechtspraak, alsmede in de positie van het individu in dit rechtsgebied

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
(inhoud):

 • De studenten hebben grondige kennis van het systeem van de Nederlandse vreemdelingenwetgeving.

 • De studenten hebben inzicht in en kennis van de belangrijkste jurisprudentie en de betekenis daarvan voor de individuele rechtspositie van de vreemdeling.

 • De studenten hebben een duidelijk inzicht in en kennis van de wijze waarop het Europese recht het Nederlandse recht beïnvloedt en vormt.
  (vaardigheden):

 • De studenten zijn in staat om lastige kernproblemen van het Nederlandse vreemdelingenrecht te analyseren in het licht van nationale en Europeesrechtelijke literatuur, rechtspraak, en regelgeving.

 • De studenten zijn bewerktuigd om de verworven kennis en inzichten op wetenschappelijk of praktisch juridische niveau uit te bouwen en toe te passen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6 (onder voorbehoud)

 • Namen docenten: Prof. mr. P. R. Rodrigues

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt nader bepaald (zie Blackboard).

Werkgroepen
Geen aparte werkgroepen.

Andere onderwijsvorm(en)
Gastcollege, bezoek aan rechtbank (onder voorbehoud).

Toetsing

Toetsvorm(en)
Wordt nader bepaald (zie Blackboard)..

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt nader bepaald: zie Blackboard

Werkboek:
Geen.

Reader:
Zie nadere aankondigingen.

Aanbevolen studiemateriaal
Zie Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mevr. mr. drs G.G. Lodder

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, Kamer A3/19

 • Bereikbaarheid: Maandagen en Dinsdagen

 • Telefoon: 071 – 527 7727

 • E-mail: g.g.lodder@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Immigratierecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden:

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: m.e.claproth@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Meer informatie over immigratierecht op www.immigrationlaw.nl.
Email adres van het Instituut voor Immigratierecht: immigrationlaw@law.leidenuniv.nl.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.