Studiegids

nl en

Latijnse Liefdespoëzie: Catullus, Propertius, Tibullus en Ovidius

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van het BA1-programma GLTC.

Beschrijving

We zijn gewend om liefdespoëzie te lezen als hoogst individuele en authentieke uitdrukking van de meest persoonlijke gevoelens. De Augusteïsche liefdespoëzie is echter veel meer dan een autobiografische verslaglegging van de liefdesperikelen van een paar in zichzelf gekeerde dichters.
De liefdestaal van Catullus, Propertius, Tibullus en Ovidius is niet door de dichters zelf uit het niets bedacht, maar stamt uit een lange poëtische traditie. Door in hun gedichten naar deze traditie te verwijzen herdefiniëren de dichters het genre van de liefdeselegie en hun positie als dichter daarin. Bovendien zijn hun gedichten nauw verweven met sociaal-politieke ontwikkelingen in keizerlijk Rome. Via de Romeinse liefdespoëzie wordt onder meer kritisch nagedacht over de geldende Romeinse mores wat betreft liefde, seksualiteit en het huwelijk.
Deze collegereeks biedt een eerste kennismaking met de Romeinse liefdespoëzie vanuit haar literaire, politieke en sociale inbedding. Hoe definiëren de Romeinse dichters zichzelf en hun dichtkunst? Hoe verhoudt hun poëzie zich tot sociaal-politieke ontwikkelingen? Hoe wordt in hun liefdesgedichten gereflecteerd op Romeinse ideeën over liefde en seksualiteit? Deze vragen zullen worden beantwoord aan de hand van een aantal specifieke thema’s (zie het overzicht) en een selectie liefdesgedichten van de genoemde dichters. De te bestuderen gedichten worden voor aanvang van het blok op blackboard bekendgemaakt.

Per week worden één hoorcollege en één werkcollege gevolgd. De eerste twee hoorcolleges vormen algemene inleidingen op de elegische dichters en hun poëzie. Tijdens de overige hoorcolleges worden specifieke thema’s behandeld. Ter voorbereiding van ieder hoorcollege wordt een selectie gedichten en secundaire literatuur bestudeerd. In de werkcolleges wordt een selectie van de Latijnse teksten vertaald en geanalyseerd naar aanleiding van de thema’s die in het hoorcollege zijn behandeld. Voor de werkcolleges wordt de groep gesplitst.

Week 1 Inleiding I: Catullus en Propertius (Lamers)
Week 2 Inleiding II: Tibullus en Ovidius (Reitz)
Week 3 Themacollege I: Het genre van de Romeinse liefdeselegie (Reitz)
Week 4 Themacollege II: Liefde en seksualiteit (Lamers)
Week 5 Themacollege III: Stad en platteland (Reitz)
Week 6 Themacollege IV: Liefdeselegie en politiek (Lamers)

Leerdoelen

Kennis/Inzicht

  • Kennismaking met de kenmerkende eigenschappen van het genre van de Romeinse liefdeselegie;

  • Reflectie op de relatie tussen de liefdeselegie en Romeinse ideeën over liefde, seksualiteit en het huwelijk;

  • Sociaal-politieke inbedding van de Romeinse liefdeselegie.

Vaardigheden

  • Vergroting van de leesvaardigheid Latijn en oefening in het zelfstandig lezen met behulp van een commentaar;

  • Kennismaking met verschillende tekstbenaderingen;

  • Inleiding in de Latijnse metriek (elegisch distichon, hendecasyllabus, sapphische strofe).

In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie.

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het eind van het blok over de collegestof en het pensum. Enkele studenten houden een referaat. Minimumeisen voor aanwezigheid, deelname en voorbereiding zullen worden gesteld en aangegeven aan het begin van het blok.

Blackboard

De Latijnse teksten en de secundaire literatuur voor de themacolleges zullen bij aanvang van het blok op blackboard worden gezet. De handouts van de hoorcolleges worden hier eveneens beschikbaar gesteld.

Literatuur

De verplichte literatuur (zowel primair als secundair) wordt bij aanvang van het blok aangekondigd (zie ook onder blackboard).

De volgende studies kunnen dienen als algemene oriëntatie op het onderwerp:

  • BOOTH, J., Catullus to Ovid: Reading Latin Love Elegy (London, 21999).

  • KENNEDY, D.F., The Arts of Love: Five Studies in the Discourse of Roman Love Elegy (Cambridge, 1993).

  • LYNE, R.O.A.M., The Latin Love Poets from Catullus to Horace (Oxford, 1980).

  • WHITE, P., Promised Verse: Poets in the Society of Augustan Rome (Cambridge/London, 1993).

N.B. Deze boeken hoef je niet zelf aan te schaffen! Een kleine selectie uit de secundaire literatuur over Romeinse liefdespoëzie zal tijdens het blok beschikbaar worden gesteld op de leesplank in de studiezaal GLTC.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

H. Lamers, MPhil
B.L. Reitz, MSt

Opmerkingen