Studiegids

nl en

Forensische accountancy

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Onderwerpen die het vakgebied van de forensische accountant raken en die tijdens de collegecyclus aan de orde komen zijn onder meer: fraude(bestrijding), witwassen, financieel rechercheren, private opsporing, gedrags- en beroepsregels registeraccountants, boekhoudschandalen, creatief boekhouden en frauduleus rapporteren. In de lessen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van concrete casuïstiek (bijvoorbeeld: bouwfraude, Ahold en de zogeheten HBO-fraude).
Dit vak sluit aan bij het onderzoeksprogramma Criminal Justice. Legitimacy, Accountability, and Effectivity.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is studenten kennis te laten maken met het vakgebied van de forensische accountancy. De forensisch accountant is een gespecialiseerde (register)accountant die zich bezighoudt met (potentiële) rechtszaken waarbij in het kader van de bewijsvoering financieel-economische deskundigheid is vereist. Zijn of haar taak is om ten behoeve van procespartijen – opsporingsinstantie, officier van justitie, rechter, advocaat, benadeelde partij, verdachte dan wel onderzochte partij – relevante feiten en omstandigheden vast te stellen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
De student is in staan om:

 • de plaats van de forensische accountancy in de rechtshandhaving te duiden;

 • de belangrijkste regels en technieken van het vakgebied te beschrijven;

 • de besproken casuïstiek te analyseren en de rol van de forensische accountancy daarbij aan te geven;

 • fraudepatronen te detecteren en te verklaren.

 • organisatiecriminaliteit te duiden

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: dr. P.J.V. Van Calster, Prof. dr. M. Pheijffer RA

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Zelfstudie van voorgeschreven literatuur als opgegeven in de reader

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: dr.P.J.V. Van Calster, Prof. dr. M. Pheijffer RA

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Maken van opdrachten

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen

 • Schriftelijke opdrachten

 • Het schriftelijk tentamen en de schriftelijke opdrachten dienen afzonderlijk voldoende te zijn.

 • Het eindcijfer wordt voor 75% bepaald door het schriftelijke tentamen en voor 25% door de opdrachten.

Inleverprocedures
Geen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Geen.

Werkboek:
Opgenomen in de reader

Reader:
Reader Forensische Accountancy 2010-2011 met een bundeling van artikelen (verkrijgbaar via Blackboard).

Aanbevolen studiemateriaal
Vande Walle, G. & P. Van Calster (2009) De criminologische kant van het ondernemen, Den Haag, Boom uitgeverij.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. P.J.V. Van Calster

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Inloopspreekuur op dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur en op afspraak

 • Telefoon: 071 – 527 7537

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak is ook een regulier vak uit de masteropleiding Criminologie, specialisatie Forensische Criminologie. De opzet en inhoud van de vakken zijn gelijk, de inhoud van de tentamenvragen wijkt echter af.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.