Studiegids

nl en

Grieks proza: Herodotus

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Dit vak is een verplicht onderdeel van het BA2-programma GLTC.

Beschrijving

Het college Herodotus biedt een inleiding op het eerste grote prozawerk uit de Griekse literatuurgeschiedenis. Aandacht wordt besteed aan Herodotus’ doelstelling en methode, de opbouw van de Historiën, de geschiedenis van de historiografie, Herodotus’ vertelstrategieën en aan verschillende onderwerpen die in zijn werk aan de orde komen, zoals taal, politiek, en de rol van goden, orakels en dromen.

Leerdoelen

Studenten worden geacht door het college: ?1) inzicht te krijgen in de inhoud, structuur en stijl van Herodotus’ Historiën, alsmede in Herodotus’ historische methode, zijn causaliteitsdenken en vertelstrategieën; ?2) leeservaring met Grieks proza op te doen door de (deels begeleide maar grotendeels zelfstandige) lectuur van ong. 35-40 pagina’s OCT; ?3) bekendheid met het werk van Herodotus op te doen door de lectuur van een groter gedeelte van de Historiën in vertaling; ?4) de nodige secundaire literatuur te bestuderen; ?5) inzicht te krijgen in de verschillen tussen het Ionische en Attische taaleigen; 6) inzicht te krijgen in (opvattingen over) het wereldbeeld en de denkwereld van Herodotus.

In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstudie

Toetsing

Schrijven van een kort essay in de eerste weken van het blok; schriftelijke toets aan het eind van de cursus, die bestaat uit: a. vertaling (met vragen) van een stukje uit de in het Grieks gelezen tekst en b. essayvragen over de tekst, de bestudeerde literatuur en de collegestof; c. een korte vertaling van een ongelezen stuk uit de Historiën.

Blackboard

Bij deze cursus wordt geen gebruik gemaakt van blackboard.

Literatuur

  1. De syllabus Herodotus. Griekse Historiografie (vanaf ongeveer twee weken voor aanvang van het blok verkrijgbaar bij het Studiepunt Letteren). ?

  2. Herodoti Historiae ed. C. Hude (twee delen), Oxford (OCT) 1927 (= derde druk) of later.

  3. Herodotus The Histories. Translated by Aubrey de Sélincourt, Revised with Introduction and Notes by John Marincola.?London (Penguin Books) 2003.

  4. Overige literatuur wordt ter kopiëring aangeboden.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Dr. M. van Raalte