Studiegids

nl en

Werkcollege BA 3 Grieks: Aristophanes en de Oude Komedie: ‘Vrouwen naar de Volksvergadering’ (Ecclesiazusae)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Propedeuse GLTC.

Beschrijving

Korte inleidende beschrijving van de cursus met de aanduiding van de leerstof of het onderwerp van de cursus en de leermiddelen die gebruikt worden.

In dit college bestuderen we het stuk ‘Vrouwen naar de Volksvergadering’ (Ecclesiazusae) van de komediedichter Aristophanes. De Ecclesiazusae hoort bij de ‘vrouwenstukken’ van Aristophanes (net als de Lysistrata en de Thesmophoriazusae).
Bij dit college lezen we teksten over het intrigerende genre van de Oude Komedie, waarin felle persoonlijke aanvallen gekoppeld zijn aan politieke en maatschappelijke satire.
We maken kennis met verschillende stromingen in de recente Aristophanes interpretatie.

Leerdoelen

Korte en bondige aanduiding (liefst als een lijst met punten) van de leerdoelen geformuleerd in termen van kennis, inzicht en vaardigheden waarover de student na afronding van de cursus beschikt. De leerdoelen van de afzonderlijke cursus dienen in relatie te staan tot de eindtermen van de opleiding als geheel.

Inhoud: Inzicht in het literaire, taalkundige en maatschappelijke functioneren van het genre van de Oude Komedie.
Onderzoeksvaardigheden (BA gevorderd niveau): materiaal selecteren, analyseren en beoordelen; een probleemstelling formuleren; opzetten en uitvoeren van een onderzoek van middellange omvang met betrekking tot een semi-complexe onderzoeksvraag; formuleren van een beargumenteerde conclusie. Dit alles met inachtneming van de relevante methoden en technieken van de discipline.
Mondelinge presentatie (BA gevorderd niveau): uitwerken onderzoeksresultaten in een helder en beargumenteerd referaat van middellange duur (30-45 min.), met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken.
Actieve deelname aan vakinhoudelijke discussie op gevorderd BA niveau.
Schriftelijke presentatie (BA gevorderd niveau): presentatie van de onderzoeksresultaten in een beknopte paper van max. 10 bladzijden.
In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Referaat, inclusief een heldere hand-out (volgens de instructies die bij het eerste college gegeven worden) over een onderzoek naar een van de te behandelen thema’s, aan de hand van tekstpassages en secundaire literatuur.

Mondeling tentamen over Aristophanes’ Ecclesiazusae en collegestof.
Het eindcijfer komt tot stand uit de deelcijfers voor actieve participatie en voorbereiding (10%), het referaat (40%), en het eindtentamen (50%).

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

Verplicht:
Aristophanes Ecclesiazusae, with introd., transl. and comm.. by Alan H. Sommerstein. Aris & Philips Classical Texts 1998.

Bij de voorbereiding voor het tentamen dient tevens bestudeerd te worden de commentaar van Ussher (1973) en ca. 90 pp. secundaire literatuur in overleg vast te stellen.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Prof.dr. Ineke Sluiter, i.sluiter@hum.leidenuniv.nl, of bij de assistent van prof. Sluiter: hum_secrcti@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen