Studiegids

nl en

Werkcollege BA3 Latijn: 63 voor Christus. Cicero’s consulaat door Cicero’s ogen

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Deze cursus is toegankelijk voor BA3-studenten GLTC.

Beschrijving

Over Cicero’s leven zijn wij buitengewoon goed geïnformeerd. Door zijn talloze brieven, redevoeringen en retorische en filosofische werken krijgen wij veel informatie over belangrijke gebeurtenissen in zijn leven. Het jaar van zijn consulaat is zeker zo’n belangrijk moment. Niet alleen verkreeg Cicero als homo novus en suo anno het hoogste staatsambt, hij moest ook de samenzwering van Catilina bestrijden. Cicero zelf profileerde zich daarom later graag als redder van de republiek.
In het werkcollege zullen wij samen naar verschillende teksten kijken die met Cicero’s consulaat te maken hebben. Wij zullen daarbij niet alleen proberen om de historische gegevens te begrijpen, maar vooral aandacht besteden aan Cicero’s doelbewuste constructie van de gebeurtenissen. De vraag of wij m.b.t. het consulaat van een process van self-fashioning kunnen spreken, zal daarbij zeker een belangrijk aspect vormen. Verder biedt het college een kans om teksten uit verschillende genres (brieven, redevoeringen uit het jaar 63, overdenkingen in latere schriften, maar ook Cicero’s poëtische pogingen in De consulatu suo en het interessante boekje Commentariolum petitionis dat zijn broer Quintus voor hem voor de verkiezingen schreef) samen te bestuderen en te onderzoeken in hoeverre het bewustmaken van genreverschillen ook het beeld van Cicero’s consulaat verandert.

Leerdoelen

Kennis:

  • Cicero als vertegenwoordiger van de culturele elite van de late republiek beter leren kennen.

  • Genrebewustzijn aanscherpen

  • kritische evaluatie van biografische documenten zoals brieven

Vaardigheden:

  • Mondelinge presentatievaardigheden;

  • analyse van prozateksten voor de achtergrond van de politiek en van persoonlijke representatiestrategieën van bepaalde auteurs.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing

  1. Mondeling referaat en uitgebreide hand-out.
  2. Korte schriftelijke uitwerking van de presentatie (als reactie op de discussie tijdens het college, ca. 6-8 p.).

Minimumeisen voor aanwezigheid, deelname en voorbereiding zullen worden aangegeven aan het begin van het blok.

Blackboard

Voor de referaten (hand-outs) wordt er gebruik gemaakt van Blackboard. De hand-outs dienen 2 dagen voor het referaat geplaatst te worden zodat alle deelnemers ze van tevoren kunnen bestuderen.

Literatuur

Een reader met alle teksten zal voor het college ter kopiëring beschikbaar zijn.

Het is wenselijk dat de deelnemers zich van tevoren inlezen in de biografie van Cicero (bijv. door de lectuur van een willekeurige biografie of de entries in literaturugeschiedenissen en encyclopedieën).

Verdere literatuur zal tijdens de eerste colleges bekend gemaakt worden.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Dr. C. Pieper

Opmerkingen