Studiegids

nl en

Werkcollege BA3 Grieks Archaïsche Poëzie

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Dit college is toegankelijk voor BA3-studenten GLTC

Beschrijving

De literatuurgeschiedenis van de archaïsche periode biedt naast de Homerische epen een bonte schakering van gedichten, ingedeeld in min of meer traditionele ‘genres’. Poëzie in hexameters: het verhaal van het ontstaan van de kosmos en de genealogie van de goden in de Theogonie van Hesiodus en zijn curieuze Werken en dagen, waarin een oproep tot gerechtigheid een reeks instructies voor het boerenbedrijf inleidt. Koorlyriek, die gezongen werd bij allerlei ceremonies en festivals (zoals het Partheneion van de Spartaanse dichter Alcman en de in verzen vertelde mythen van Stesichorus) en monodie: die enkele overgeleverde, nog steeds verbijsterend mooie en intrigerende gedichten van Sappho en de meer politiek getinte (drink)liederen van haar tijdgenoot Alcaeus.
Politieke en ethische standpunten werden met name geventileerd in elegische en iambische poëzie, gereciteerd in de besloten context van symposia, maar ook gericht tot de burgers van de polis (zoals de martiale gedichten van de Spartaan Tyrtaeus, de politieke analyses van Solon en de conservatieve verzuchtingen en instructies van Theognis).
Van de iambus als het geëigende instrument voor satire is de vergelijking van vrouwentypen met verschillende dieren een opmerkelijk voorbeeld.

In het werkcollege besteden we collectief aandacht aan de het complexe begrip ‘genre’, waarin onderwerp, sociale context, teksttype en versvorm een rol spelen. Bij wijze van introductie worden enkele specimina van verschillende genres gelezen. Studenten kiezen voor hun eigen onderzoek de interpretatie van één of meer gedichten, waarbij al naar gelang de belangstelling verschillende accenten gelegd kunnen worden (van formele kenmerken – versvorm! – tot een meer interdisciplinaire invalshoek, bv. gericht op sociale context en uitvoeringspraktijk). Samenwerking aan één groter of meer complex onderwerp behoort ook tot de mogelijkheden.

Leerdoelen

  • Onderzoeksvaardigheden (BA gevorderd niveau): probleemanalyse, analyse en interpretatie van geselecteerde Griekse teksten in het bredere kader van de archaïsche poëzie, met gebruikmaking van het traditionele wetenschappe¬lijke apparaat en digitale hulpmiddelen. Expliciet maken van de vragen die zich bij de interpretatie voordoen; zoeken, kritische beoordeling en verwerken van relevante secundaire literatuur.

  • Vaardigheid in het geven van een mondelinge presentatie (BA eindniveau): de onderzoekvragen en -resultaten worden besproken in een informatief, weldoordacht en helder referaat van middellange duur (30 min.).

  • Schriftelijke presentatievaardigheden: het opzetten van een heldere handout ter ondersteuning van het referaat en de uitwerking daarvan tot een paper van ± 10 pagina’s.

  • Samenwerkingsvaardigheden: het leveren van constructieve kritiek op de referaten van de medestudenten en het responderen op kritiek op het eigen referaat; het verwerken van (gegronde) kritiek in de paper.

In voorkomende gevallen: samenwerken aan het opstellen en uitwerken van een onderzoekvraag, het mondeling en schriftelijk presenteren van de onderzoekresultaten.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Mondelinge presentatie met handout (40%); actieve deelname aan discussies (20%); paper (40%).

Blackboard

Er wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • p.m.: K.J. Dover, Ancient Greek Literature, Oxford 1980

  • The Cambridge History of Classical Literature, I.1: Early Greek Poetry. Edd. P.E. Easterling & B.M.W. Knox, Cambridge 1989

  • Hesiod, Theogony, Works and Days, Testimonia. Ed. & transl. Glenn W. Most, Cambridge (Mass.) & London 2006

  • Greek Elegiac Poetry. Ed. & transl. Douglas E. Gerber, Cambridge (Mass.) & London 1999

Aanmelden

Uiterlijk 2 weken voor de start van de colleges aanmelden via uSis.

Contact

Mw. dr. M. van Raalte

Opmerkingen

Niet van toepassing