Studiegids

nl en

Vakdidactiek 2 Grieks en Latijn/KCV (master)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten aan de lerarenopleiding Klassieke Talen en als vakdidactiek 1 Klassieke Talen met een voldoende is afgerond.

Leerdoelen

De leraar in onderbouw en bovenbouw VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: – Heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstig beroep en en/of dagelijks leven van de leerlingen. – Kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden – Evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij. – Formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën.

Beschrijving

Als rode draad door de werkcolleges loopt de lessenserie. De eisen die vanuit de vakdidactiek aan de dio gesteld worden, verschuiven door het programma heen van basale criteria die gelden voor een ‘standaardles’ tot meer specifieke zoals aandacht voor de verschillende fases van het leerproces, de rol van de docent als begeleider en het verkennen van lesideeën ‘buiten het boekje’. Daarnaast zullen verschillende onderwerpen aan bod komen, van de geschiedenis van het schoolvak tot het uitleggen van grammatica.
De colleges vormen de ondersteuning van de studietaak.
Voor Vakdidactiek 2 zijn zeven bijeenkomsten gepland m.b.t. de vakdomeinen en meer vakspecifieke onderwerpen (CE, werving en promotie, excursies. Tijdens de colleges worden verwerkingsopdrachten besproken aan de hand van voorbereide stof met een hoge praktijkrelevantie. De lectuur komt niet altijd expliciet ter sprake, maar is nodig voor het begrip – en daarmee de voortgang – en de verwerkingsopdrachten.
.

Toetsing

De criteria voor de beoordeling van de docent als vakdocent zijn de volgende. De dio heeft aantoonbaar een gevarieerd aantal lesplannen gemaakt gericht op het bevorderen van een tevoren geëxpliciteerd eigen ontwikkelingsdoel, hij heeft voorts deze lessen (en andere) op adequate wijze uitgevoerd en geëvalueerd met het oog op volgende lesplannen, zodat hij zijn eigen ontwikkeling in de gewenste richting bevordert. Hij is voorts in staat deze lesplannen inhoudelijk-didactisch en leertheoretisch te verantwoorden, waarmee hij aantoont een professionele attitude ten aan zien van zijn eigen ontwikkeling te hebben ontwikkeld. Deze lesplannen vormen tezamen met de nodige ondersteunende documenten (overzicht van uitleg/hand-out/sheets, extra opdrachten, toetsen, beoordeeld werk van leerlingen etc.) en de theoretische onderbouwing van gemaakte keuzes de Lessenserie.
Naast de lessenserie bevat het vakdidactisch dossier een lectuurdossier en tenminste een drietal ‘showcases’.

Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten

Hoor- en werkcollege

Studiemateriaal: Didactiek klassieke talen & KCV

Verplicht studiemateriaal:
A.F. van der Plaat (red.), Reader KCV. Leiden 2000.
J. Lowyck & N. Verloop (red.), Onderwijskunde. Een kennis basis voor professionals. Groningen 2003. ISBN 90 01 5433 5
S. Ebbens e.a., Effectief leren in de les. Basisvaardigheden voor docenten Wolters-Noordhoff Groningen 2005. ISBN 90 01 30752 3
Aanbevolen studiemateriaal
Selectie artikelen van het aanbod op Blackboard verwerkt in een lectuurdossier

Rooster

Digitale leeromgeving

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard: www.blackboard.leidenuniv.nl, cursus: Vakdidactiek Klassieke talen en KCV
Op Blackboard is veel ondersteunend materiaal te vinden, zoals bronnenmateriaal, opdrachten, een overzicht van het programma, interessante links. Alle collegelectuur is te vinden in de map ‘Collegelectuur’ onder ‘Course documents’. Verder biedt Blackboard ook veel extra’s voor je eigen lespraktijk, van tips tot uitgewerkte lesideeën.