Studiegids

nl en

Taaltraining Grieks (A-groep)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel voor BA1-studenten GLTC zonder eindexamen Grieks.

Beschrijving

Grieks (A-groep)

Deze cursus sluit aan op de taalverwervingscursussen voor studenten zonder Grieks in de vooropleiding in het eerste semester. Deze cursus biedt een afronding en verdieping van de taalvaardigheidstraining, mede ter ondersteuning van de literatuurblokken Plato en tragedie, die parallel met deze cursus gegeven worden.

We herhalen en verdiepen delen van de stof van het eerste semester, en richten ons daarbij speciaal op de syntaxis van het werkwoord (tempus en aspect, modi, diathese, infinitivus en participium, bijzinnen). Daarnaast lezen we een deel van de redevoering I van Lysias. Het eerste gedeelte van deze tekst is al in de cursus taalverwerving 2a behandeld. Bij de lectuur ligt de nadruk op taalvaardigheid (morfologie, syntaxis, informatiestructuur en tekstsamenhang).

Leerdoelen

  • Consolidering en verdieping van elementaire kennis op het gebied van morfologie, stamtijden, vocabulaire, syntaxis.

  • Uitbreiding van de leesvaardigheid.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Responsiecollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met vragen over grammatica, vocabulaire en syntaxis, vragen over gelezen tekst en vertaling van ongelezen tekst. Dit is een deeltoets die samen met het tentamen’ Taaltraining Latijn’ , een eenheid van 5 ects vormt.

Blackboard

Geen blackboard.

Literatuur

  • G.F. Diercks en J. Pennock, Kleine Griekse Grammatica, negentiende druk Bussum (Paul Brand) (ISBN 90 228 8504 6).

  • Syllabus Grieks: Basiswoordenlijst & Klankleer & Syntaxis.

  • Syllabus met teksten en aantekeningen (verkrijgbaar bij het Studiepunt Letteren) (alleen B- & C-groep).

  • Syllabus bij Lysias I (verkrijgbaar bij het Studiepunt Letteren) (alleen A-groep)

  • A. Rijksbaron, S.R. Slings, P. Stork, G.C. Wakker, Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks, Emmeloord (Hermaion) 2000 (ISBN 90 5027 101 4)

  • Een (school)woordenboek, bijvoorbeeld: J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), alleen antiquarisch verkrijgbaar, of: F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff); beide willekeurige druk

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

C.C. de Jonge

Opmerkingen