Studiegids

nl en

Propedeuse RC AGC (deeltijd)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd komen de politieke en culturele ontwikkelingen van de moderne tijd aan de orde, vanaf het begin van de negentiende eeuw tot het heden. Aan de hand van de opgegeven literatuur wordt de contemporaine geschiedenis in chronologische volgorde behandeld.

Leerdoelen

Het verkrijgen van een overzicht van de geschiedenis van de Contemporaine Tijd, het kunnen formuleren en beantwoorden van vragen aan de hand van een wetenschappelijke tekst en bronnen, en inzicht verkrijgen in de sleutelbegrippen en specifieke kenmerken van deze periode.

Rooster

Semester II, zie rooster

Onderwijsvorm

Responsiecollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

De beoordeling (V of O) voor het werkcollege wordt gegeven op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Er geldt een aanwezigheidsplicht. Bij in gebreke blijven worden vervangende opdrachten gegeven.

Literatuur

  • J.P. McKay, e.a., A History of Western Society (Since 1300) (Boston, 2006) 9e druk ISBN: 0618522727 (eerdere drukken niet toegestaan)

  • Sesamatlas bij de Wereldgeschiedenis. Kaarten en chronologisch overzicht. Deel 2: Van Franse Revolutie tot heden (Apeldoorn, 1989).

Aanmelden

Alle eerstejaars deeltijd propedeuse-studenten zijn voor het responsiecollege en voor het reguliere tentamen automatisch aangemeld.

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent: Drs. J.H.C. Kern

Opmerkingen

Overzicht
Aan de hand van het handboek en bronnen zal de stof op chronologische wijze behandeld worden. In de avondcolleges geeft de docent een overzicht van de bestudeerde stof uit het handboek en worden daarover in de groep ook vragen aan de orde gesteld. Daarnaast presenteren de studenten tijdens de colleges aan de hand van bijbehorende teksten of bronnen referaten waarover discussie gevoerd kan worden. Het geheel omvat aldus een combinatie van hoor-, responsie- en werkcollegevormen.