Studiegids

nl en

De literaire wereld van het moderne China

Vak
2010-2011

Beschrijving

Sociale, politieke en talige factoren die de moderne Chinese literatuur mede hebben gevormd zijn een fascinerend onderwerp van studie. Dit college gaat evenzeer over maatschappelijke en menselijke context als over literaire teksten. Wie zijn belangrijke schrijvers in het moderne China, wat schrijven ze en onder welke omstandigheden doen ze dat? Wat betekenen in dat verhaal traditie en moderniteit? “Chinees” en “westers”? Politieke plicht en artistieke vrijheid? Orthodoxie en ongehoorzaamheid, mainstream en subcultuur? Commercialisering, marginalisering en ballingschap?

Voertaal Nederlands (leesstof in het Engels en Nederlands).

Rooster

Tweede semester, twee contacturen per week. Zie het collegerooster voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Leerdoelen

  • Verkenning van de literaire wereld in het moderne China

  • Versterking van disciplinair bewustzijn op letterkundig gebied

  • Versterking van algemene academische vaardigheden

Literatuur

Een reeks teksten over uiteenlopende onderwerpen, te zijner tijd beschikbaar.
Studenten moeten in het bezit zijn van:

  • Wilt Idema & Lloyd Haft, Chinese letterkunde: een inleiding, Amsterdam University Press, 1996 (nog enkele exemplaren zijn te koop bij het secretariaat TCC voor € 15,-), of recent via Print-on-demand (zie website uitgever).

Toetsing

  • Bijdrage aan de colleges (voorbereiding, deelname, opdrachten) 50%

  • Referaat (mondelinge presentatie) 20%

  • Schriftelijk werkstuk 30%
    voor “Bijdrage….” en “Schriftelijk werkstuk” geldt dat voldoende resultaat (6/10 of hoger) vereist is om het vak te halen. het eindcijfer is vervolgens het gewogen gemiddelde van de drie deelcijfers.

Aanmelding

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Ouderejaars studenten uit andere opleidingen die zich aantoonbaar hebben bekwaamd in algemeen letterkundige onderwerpen kunnen bij de docenten een beargumenteerd verzoek indienen om toestemming te vragen tot deelname aan het college.

Contact

Voor meer informatie over de inhoud van dit college, kun je contact opnemen met de docent Anne Sytske Keijser