Studiegids

nl en

WC: Beeldende kunst & architectuur Siena

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In deze projectgroep gaan we in op de stad Siena, in het bijzonder op de Dom van Siena, die zo’n bijzondere plaats inneemt in de stad. De onderwerpen die in dit project nader bestudeerd zullen worden, betreffen niet zozeer de schilderkunst, de beeldhouwkunst of de bouwkunst, als wel de samenhang tussen deze specialismen binnen de kunstgeschiedenis. De projectgroep wil dus recht doen aan de complexiteit van de kunstgeschiedenis. De periode die bestudeerd wordt, bestrijkt de dertiende tot de zestiende eeuw.

Leerdoelen

Inzicht in de kunstgeschiedenis van Siena in het behandelde tijdvak.
Verwerving van vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het zelfstandig verrichten van onderzoek.
Tussentijdse mondelinge presentatie van onderzoeksresultaten.
Schrijven van een wetenschappelijk verantwoord werkstuk over een complex onderwerp.

Rooster

Roosters 2010-2011

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er geldt voor de werkcolleges een aanwezigheidsplicht (zie Onderwijs- en ExamenReglement [OER] bij Reglementen)

Toetsing

Referaat en werkstuk. Het werkstuk bepaalt het eindcijfer.

Blackboard

Literatuur

Een algemene literatuurlijst wordt bij het eerste college overhandigd. In de loop van het project stellen alle deelnemers bovendien een literatuurlijst samen die op hun onderwerp is toegesneden.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dr. E. den Hartog, Dr. E. Grasman

Opmerkingen