Studiegids

nl en

Kerncurriculum: wetenschapsfilosofie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Dit college maakt deel uit van het facultaire kerncurriculum. In een reeks van hoorcolleges worden eerst enkele algemene thema’s uit de wetenschapsfilosofie besproken, wordt vervolgens ingegaan op de eigen aard van de geesteswetenschappen, en komen uiteindelijk verschillende stromingen binnen de geesteswetenschappen vanuit filosofisch oogpunt aan bod – denk hierbij aan structuralisme, hermeneutiek en postmodernisme.

We gaan uitgebreid in op de moderne wetenschappelijke methode: wat houdt deze eigenlijk is, hoe is zij tot stand gekomen, en wat mogen we van haar verwachten? We proberen deze vragen te beantwoorden aan de hand van het werk van onder anderen Popper, Kuhn en Foucault. Daarnaast zullen we verschillende filosofische stromingen behandelen die van belang zijn voor de unieke vragen die opkomen in de geesteswetenschappen. Zo kijken we naar de hermeneutiek (Dilthey, Gadamer), het structuralisme (De Saussure) en het postmodernisme (Derrida, Rorty). Andere denkers die aan bod komen zijn bijvoorbeeld Hegel, Marx, Collingwood, Hempel, White en Nietzsche. Steeds reflecteren we ook op de vraag wat wetenschap eigenlijk is, en wat er bijzonder is aan onze positie als geesteswetenschappers.

Het gaat in deze cursus dus zowel om een reflectie op de wetenschappelijke praktijk, als om een kennismaking met enkele centrale begrippen en ideeën uit het 20e- en 21e-eeuwse denken die geen enkele geesteswetenschapper onbekend mogen zijn.

Leerdoelen

Na afloop van dit college dienen studenten:

  • in staat te zijn met een aantal medestudenten te reflecteren op en te discussiëren over de aard van geesteswetenschappelijk onderzoek.

  • inzicht te hebben verworven in de aard van wetenschap in het algemeen en van de geesteswetenschappen in het bijzonder,

  • vertrouwd te zijn geraakt met de belangrijkste stromingen die in de debatten over de geesteswetenschappen een rol spelen of gespeeld hebben.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen met multiple-choicevragen. Praktische groepsopdracht.

Weging

Schriftelijk tentamen : 100%. De praktische opdracht moet voldoende uitgevoerd worden om toegang te krijgen tot het tentamen.

Herkansing

Een schriftelijk tentamen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplichte literatuur: door de docent verzorgd cursusmateriaal plus reader met teksten.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).
Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Studiepunt Geesteswetenschappen

Opmerkingen

N.v.t.