Studiegids

nl en

Religiewetenschappelijke vakmethodiek

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is een verplicht onderdeel van de tweejarige educatieve master Religie en Levensbeschouwing.
Studenten van de eenjarige MA Leraar VHO in Godsdienst en Levensbeschouwing kunnen het vak volgen als extracurriculair vak.
Studenten in de MA Religious Studies kunnen het vak volgen als keuzevak of als extracurriculair vak.

Beschrijving

In Religiewetenschappelijke vakmethodiek werken studenten mee als onderzoeks- en ontwikkelassistenten binnen het Comenius-project “Een religiewetenschappelijke vakdidactiek voor de lerarenopleiding godsdienst/levensbeschouwing” van dr Davidsen en dr Van der Meer. Het doel van dit project is om vernieuwende werkvormen te ontwikkelen voor de analyse van religieuze teksten en praktijken die onderwezen kunnen worden op de lerarenopleidingen voor het schoolvak godsdienst. Vanuit hun vooropleiding religiewetenschap (of theologie) hebben studenten al de nodige vakinhoudelijke kennis over religieuze teksten en praktijken. Samen met de rest van het Comenius-projectteam nemen ze in dit vak een stap richting de onderwijspraktijk door materiaal te ontwikkelen dat door docenten in het voortgezet onderwijs kan worden ingezet. Concreet helpen studenten mee analysemodellen te ontwikkelen en primaire bronnen te verzamelen en annoteren. Studenten maken in dit vak kennis met de religiewetenschappelijke visie op het religieonderwijs en ontmoeten de belangrijkste Nederlandse religiewetenschappers die zich mengen in het debat over het voortgezet onderwijs. O.a. nemen studenten deel in een bijeenkomst van de werkgroep ‘Religiewetenschap en Onderwijs’ van het Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus

  • hebben studenten kennis van enkele belangrijke Nederlandse en internationale aanzetten tot een vakdidactiek op religiewetenschappelijke grondslag;

  • kunnen studenten vanuit een religiewetenschappelijke vakvisie primaire bronnen selecteren en analysemodellen ontwerpen die geschikt zijn voor vak vakgebied levensbeschouwing en religie in het voortgezet onderwijs;

  • kunnen studenten de analysemodellen zelf fleksibel toepassen op een diverse selectie van religieuze teksten en praktijken;

  • kunnen studenten zelfstandig reflecteren op de didactische mogelijkheden en begrenzingen in het voortgezet onderwijs van de tijdens de curses ontwikkelde werkvormen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Bij deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de onderstaande deeltoetsen en weging:

Bijdrage aan ontwikkeling werkmethoden: 60%
Paper van max 2500 woorden: 40%

Het vak is met succes afgerond als het resultaat een voldoende is (dwz een 5,50 of hoger).

Herkansing

Paper van max 5000 woorden. Het cijfer van dit paper bepaalt het cijfer voor 100%.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur voor de cursus wordt via Brightspace beschikbaar gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent vermeld in de informatiekolom rechts.

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc, kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie de Vrieshof.

Opmerkingen

-