Studiegids

nl en

Topical Reading: (Pre)Modern History

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor BA3-studenten van de BA Koreastudies die alle vakken van BA1 en BA2 met succes hebben afgerond en van plan zijn hun BA eindwerkstuk te schrijven in het voorjaar van 2023.

Beschrijving

Verbanning is een cruciaal fenomeen in de Koreaanse geschiedenis. Het kwam al voor in Shilla en Koryŏ, was een dagelijkse werkelijkheid in Chosŏn en is tot op vandaag de dag een veelvoorkomende straf in Noord-Korea. In dit college gaan we op systematische wijze na welke rol verbanning in de Koreaanse geschiedenis heeft gespeeld – en of we verbanning in verschillende perioden wel zo met elkaar kunnen vergelijken. Verbanning is op het Koreaanse schiereiland altijd een belangrijk strafrechtelijk én politiek instrument geweest. We beginnen in de Koryŏ staat (918-1392), waar verbanning één van de belangrijkste manieren was om leden van de elite te disciplineren. Ook in de daaropvolgende Chosŏn staat (1392-1910) was verbanning een vaak harde realiteit voor de sŏnbi die het land bestuurden. Het lag in de lijn der verwachting om verbannen te worden naar een ver eiland – maar ook om weer terug te keren. De Japanse koloniale periode vormt hierin een periode van zowel continuïteit als van discontinuïteit en na de opdeling van Korea in noord en zuid zien we dat in beide landen, maar vooral in Noord-Korea verbanning een cruciaal politiek instrument voor het regime is. In Zuid-Korea daarentegen bestaat verbanning als straf niet, maar lijkt vrijheidsstraf deze plek ingenomen te hebben. Net als van verbanning kunnen de machtigste politici e.a. terugkeren uit gevangenschap naar een positie van macht.

In dit college bestuderen we ballingschap in een historische context als politiek instrument in historisch Korea en in beide hedendaagse Korea's. We gebruiken hiervoor Engelstalige secundaire literatuur, maar ook Koreaanstalig materiaal om ervoor te zorgen dat de belangrijkste termen in het Koreaans bekend geraken. Een andere reden is om de studenten bloot te stellen aan andere manieren van denken en andere referentiekaders.

Het is de bedoeling dat het eindpaper van deze cursus een opmaat is voor het eindwerkstuk in semester 2 van BA3.

Dit college dient om studenten vertrouwd te maken met geschiedenis als discipline: er zal dus veel aandacht worden besteed aan bronnen (wat zijn bronnen, waar vind je ze, wat doe je ermee, welke bronnen voor welke onderwerpen, etc), historische context (en vergelijking met hetzelfde onderwerp in andere perioden en regio’s), historische beargumentatie, het opstellen van onderzoeksvragen voor scripties en al wat dies meer zij. In principe zullen alle perioden aan bod komen, maar de precieze onderwerpen waar we het over gaan hebben in de colleges zullen ten dele worden bepaald aan de hand van de interesses van de deelnemende studenten – bijvoorbeeld of de nadruk op de premoderne tijd komt te liggen of juist op de moderne(-re) tijd, op Noord-Korea of Zuid-Korea.

Leerdoelen

Bij het afronden van de cursus heeft de student:

  • Diepgaande kennis en inzicht m.b.t. de cursusthema’s en bekendheid met relevante academische en sociale discussies (in media enz.) verworven;

  • Inzicht in verschillende onderzoeksmethodologieën en hun sterke en zwakke punten verworven;

  • Kritische leesvaardigheid in het Engels en het Koreaans, en academische schrijfvaardigheid en (groeps)presentatievaardigheden ontwikkeld;

  • Een onderwerp geïdentificeerd en een onderzoeksvraag geformuleerd voor het BA eindwerkstuk.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • Actieve deelname (15%)

  • Eindpresentatie (25%)

  • Essay (60%)

Weging

Deze cursus bestaat uit de drie bovenstaande onderdelen. Het eindcijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de drie beoordelingscriteria.

Om te slagen voor deze cursus dienen studenten een eindcijfer van 5.50 (=6) of hoger te behalen en een voldoende voor de eindopdracht (5.5 of hoger).

Herkansing

Studenten die gezakt zijn voor de cursus (met een totaalcijfer van 5,49 [=5] of lager) of die gezakt zijn voor de eindopdracht (5,49 of lager) moeten een herkansing doen. Om aan deze herkansingsmogelijkheid deel te nemen dienen die studenten te voldoen aan de aanwezigheidscriteria voor de cursus als geheel. De herkansing bestaat uit een herziene en uitgebreide versie van het eindwerkstuk en geldt voor 100% van het eindcijfer.

Inzage en nabespreking

Studenten kunnen binnen 30 dagen na de bekendmaking van hun eindcijfers een individuele afspraak maken met de docent om de cijfers in te zien.

Literatuurlijst

Een literatuurlijst zal worden opgenomen in de syllabus die geüpload zal worden op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof

Opmerkingen

Er geldt een strikt aanwezigheidsbeleid. Als je tijdens het semester meer dan drie sessies mist, kun je worden uitgesloten van verdere deelname aan de cursus en worden je werkstukken niet beoordeeld. Afwezigheid moet van tevoren worden gemeld. Dispensatie van de aanwezigheidsregeling voor verzachtende omstandigheden kan alleen worden verleend door de examencommissie na overleg met de docent.