Studiegids

nl en

Schriftelijke Bronnen van het Oude Nabije Oosten

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het tekstcorpus van het Oude Nabije Oosten is enorm divers. Het omvat spijkerschriftdocumenten op kleitabletten, hiëroglyfische inscripties in steen, alfabetische teksten op perkament en palmribben, en nog veel meer. Dit college geeft een introductie tot dit rijke bronnenmateriaal. Studenten worden vertrouwd gemaakt met de vele soorten teksten die aan ons zijn overgeleverd uit het Oude Nabije Oosten. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop deze bronnen gepubliceerd zijn, en leren de studenten om zowel de brontekst als de wetenschappelijke editie(s) van de tekst kritisch te beschouwen. Ook zullen studenten kennismaken met originele manuscripten in Leidse collecties (NINO, Papyrologisch Instituut).

Leerdoelen

Dit college beoogt:

  • studenten een gedegen inzicht te geven in de grote verscheidenheid van schriftelijke bronnen (inclusief hun talen en schriftsystemen) van het Oude Nabije Oosten, hun materialiteit, en de wijze waarop ze tot ons zijn gekomen;

  • studenten aan de hand van opdrachten en discussie te leren deze bronnen kritisch te beschouwen, te vergelijken, en te gebruiken;

  • studenten leren omgaan met verschillende publicaties van deze bronnen en een gedegen inzicht geven in de kwaliteit en doeleinden van verschillende publicaties;

  • studenten kennis te laten maken met originele manuscripten in diverse Leidse collecties.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

1 x per week hoorcollege
1 x per week werkcollege
Excursies naar het NINO en Papyrologisch Instituut.

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de onderstaande deeltoetsen en weging:

50% schriftelijk tentamen
40% schriftelijke opdracht
10% participatie in de les

Het vak is met succes afgerond als het eindcijfer een voldoende is (dwz een 5,50 of hoger).

Herkansing

Er is één herkansingsmogelijkheid, waarmee het hele vak herkanst wordt (100%).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Wordt tijdens het college bekendgemaakt.

  • C. S. Ehrlich (ed.), From an Antique Land. An Introduction to Ancient Near Eastern Literature (Plymouth, 2009) [Ter inzage in de NINO-bibliotheek/online uitleenbaar via de bibliotheek catalogus; verkrijgbaar via Bol.com als ebook]

  • R. J. Demarée & K. R. Veenhof (red.), Zij schreven geschiedenis. Historische documenten uit het Oude Nabije Oosten (2500 – 100 v. Chr.). Mededelingen en Verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap “Ex Oriente Lux” XXXIII (Leiden, 2003). [Ter inzage in de NINO-bibliotheek/uitleenbaar via de bibliotheek catalogus]

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent vermeld in de informatiekolom rechts.

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc, kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie de Vrieshof.

Opmerkingen

-