Studiegids

nl en

Innovaties op school

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding of tweejarige Educatieve master.

Beschrijving

In dit studieonderdeel staat de vraag centraal welke factoren van invloed zijn op het succes van innovaties in het onderwijs. Als leraar krijg je tijdens je onderwijscarrière voortdurend te maken met innovaties en veranderingen in het onderwijs. Hierbij spelen processen op microniveau (de eigen onderwijspraktijk), mesoniveau (de sectie, het team en de school) en macroniveau (de nationale en internationale context) een rol. Het is voor iedere leraar van belang om veranderingen in de eigen onderwijspraktijk te kunnen relateren aan de eigen opvattingen over leren en doceren, aan schoolbeleid en de nationale context, en om jezelf te leren positioneren binnen de schoolorganisatie en de grotere context. In de colleges leer je vanuit verschillende perspectieven kijken naar innovaties in het onderwijs: psychologisch, organisatorisch, sociologisch en curriculum-perspectief.

Leerdoelen

  • Je kunt op een onderzoekmatige manier een verkenning uitvoeren rondom een onderwijsinnovatie op school, onder andere door gesprekken met verschillende actoren in de school.

  • Je kunt met behulp van (aangereikte) theoretische perspectieven factoren beschrijven die van invloed zijn op processen en uitkomsten van de gekozen onderwijsinnovatie.

  • Je kunt verbanden leggen tussen een onderwijsinnovatie, schoolbeleid, landelijk onderwijsbeleid en visies op leren en onderwijzen.

Rooster

Onderwijs verzorgd door het ICLON vindt plaats op maandag. Studenten ontvangen vanuit de ICLON onderwijsadministratie per e-mail informatie over het rooster.

Onderwijsvorm

Werkcolleges en gesprekken op school

Toetsing en weging

Toetsing

Toetsing vindt plaats via het becijferen van een mondelinge presentatie, zie de syllabus voor de uitwerking hiervan en voor de rubric.

Weging

Het eindcijfer van het vak komt tot stand door een beoordeling van het product met een rubric.

Herkansing

Literatuurlijst

  • Literatuur wordt vermeld in de syllabus

Inschrijven

De ICLON Onderwijsadministratie regelt de inschrijving voor de studieonderdelen van de lerarenopleiding. Dit geldt niet voor eventuele vakdeficiënties.

Contact

Het vak wordt door diverse docenten gegeven. Coördinator van het vak: Dr. M. Dam.

Opmerkingen

Niet van toepassing