Studiegids

nl en

Vakdidactische verdieping

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de Lerarenopleiding of tweejarige Educatieve master die Vakdidactiek 1 en Praktijk 1 hebben afgerond.

Beschrijving

Ten behoeve van de vakdidactische verdieping kiezen studenten een thema uit de didactiek van het eigen schoolvak waarin zij zich nader specialiseren. Elke student heeft al onderzoekservaring vanwege het doctoraal-of masteronderzoek, maar deze heeft veelal geen betrekking op de didactiek van het eigen schoolvak in de context van het voortgezet onderwijs. De student voert een praktijkgericht onderzoek uit rond de didactiek van het schoolvak, toegespitst op een thema uit vakdidactiek 2. De vakdidactische verdieping wordt op basis van een goedgekeurd plan uitgevoerd. De student wordt begeleid door de (eigen) vakdidacticus en een onderzoeker.*

|* WTP-studenten volgen dit vak binnen in een aparte groep (zie voor meer informatie de WTP-Studiegids).

Leerdoelen

  • De student kan een onderwerp uit de eigen onderwijspraktijk vertalen naar hanteerbare en onderzoekbare vraagstellingen voor een vakdidactische verdieping.

  • De student kan een verdiepend onderzoek opzetten waarbij hij/zij met behulp van verzamelde data de onderzoeksvraag beantwoordt.

  • De student kan op basis van uitkomsten implicaties voor de eigen lespraktijk benoemen.

Rooster

Onderwijs verzorgd door het ICLON vindt plaats op maandag. Studenten ontvangen vanuit de ICLON onderwijsadministratie per e-mail informatie over het rooster.

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges

  • Zelfstandige (literatuur)studie: bestuderen literatuur, praktijkverkenning, ontwerp materialen en plan van aanpak, verslaglegging

  • Overig: uitvoeren dataverzameling in de praktijk

Toetsing en weging

Toetsing

Vakdidactische these (artikel vorm): verslag van de vakdidactische verdieping. Hierbij wordt de rubric vakdidactisch onderzoeker gebruikt. Zie voor specifieke inhoud, werkwijze en opdrachten de Syllabus Vakdidactische Verdieping op BrightSpace.

Voor de tentamendata zie het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Het eindproduct voor Vakdidactische verdieping wordt middels Turnitin gecontroleerd op plagiaat.

Weging

Het cijfer van de Vakdidactische these vormt het eindcijfer van het vak.

Herkansing

Bij de herkansing worden dezelfde eisen gesteld aan het eindproduct (vakdidactische these) als bij de eerste kans. Zie voor de deadline het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Literatuurlijst

Inschrijven

De ICLON Onderwijsadministratie regelt de inschrijving voor de studieonderdelen van de Lerarenopleiding. Dit geldt niet voor eventuele vakdeficiënties

Contact

Het vak wordt door diverse docenten gegeven. Coördinator van het vak: Dr. M. Dam.

Opmerkingen

Onderzoek binnen studieonderdeel

In dit curriculumonderdeel wordt voortgebouwd op de bij vakdidactiek 1 en 2 besproken vakdidactische inzichten, bijbehorende wetenschappelijk artikelen en methoden van dataverzameling (bv. hardop denk opdracht). In de verschillende fasen komt onderzoek als volgt aan bod:
fase 1: exploratie van theoretische achtergronden in bestaande vakdidactische literatuur
fase 2: formuleren van ontwerpcriteria naar aanleiding van literatuur
fase 3: (formatieve) evaluaties m.b.v. onderzoeksinstrumenten als vragenlijsten, hardop denk protocollen, interviews, learner reports en inhoudsanalysen van leerlingwerk.
Fase 4: Kritische terugkoppeling van eigen onderzoeksuitkomsten.