Studiegids

nl en

Bachelorproject Wiskunde

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Studenten kunnen pas aan het vak Bachelorproject beginnen wanneer ze het Seminarium Presenteren en Communiceren met succes hebben afgerond en minimaal 30 EC aan wiskundevakken van het tweede jaar of hoger (inclusief keuzevakken) hebben behaald. Voor dubbelstudenten Wiskunde en Informatica kan de succesvolle afronding van het Seminarium Presenteren en Communiceren hierbij vervangen worden door die van Research Methods in Computer Science. Van bovenstaande kan in bijzondere gevallen op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de student aan de Examencommissie worden afgeweken.
Voor de dubbele Bachelor programma's Wiskunde en Informatica, Wiskunde en Natuurkunde, en Wiskunde en Sterrenkunde gelden verder de regels van de andere studie met betrekking tot de verplichte voorafgaande onderwijseenheden.

Verplichte voorkennis voor de onderzoeksprojecten

Deze wordt per onderzoeksproject (zie onder) gespecificeerd. Voor onderzoeksprojecten in de Algebra, Meetkunde of Getaltheorie zijn in ieder geval Algebra 1 en 2 vereist; Algebra 3 en Topologie worden aanbevolen. Voor de Analyse, Stochastiek en Besliskunde hangt dit van het onderzoeksproject af.

Beschrijving

Het voornaamste onderdeel van het vak Bachelorproject bestaat uit het uitvoeren van een onderzoeksproject onder begeleiding van één of meerdere stafleden van het Mathematisch Instituut; bij dubbelstudenten is er ook minstens één begeleidend staflid van het instituut van de andere studie. Het kan hier zowel om nieuw onderzoek als om een literatuuronderzoek gaan, of om een combinatie van beide. Over dit onderzoek doen de studenten schriftelijk verslag in hun bachelorscriptie. Daarnaast geven de studenten (inclusief de dubbelstudenten) een tweetal voordrachten in het door hen gekozen bachelorseminarium (zie onder), en wonen ze de bijeenkomsten daarvan bij (zie onder voor de mogelijke uitzondering voor dubbelstudenten).

Leerdoelen

Het voornaamste leerdoel is het ontwikkelen van vaardigheden in het uitvoeren van wiskundig onderzoek, het schrijven van een wiskundige tekst, en het geven van wetenschappelijke presentaties. Een nevendoel is dat de deelnemers door het bijwonen van voordrachten en door actieve participatie een brede ontwikkeling opdoen van de vakgebieden die door het door hen gekozen bachelorseminarium (zie onder) bestreken worden.

Rooster

Het rooster is te vinden door het vak toe te voegen op MyTimeTable.

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

De beide voordrachten van de studenten vinden plaats tijdens de bijeenkomsten van de zogeheten bachelorseminaria. Er zijn twee bachelorseminaria: Algebra, Meetkunde en Getaltheorie, en Analyse, Stochastiek en Besliskunde.
Er is een eerste intensieve week direct voor het begin van het semester, waarin door stafleden voorstellen worden gepresenteerd voor uit te voeren onderzoeksprojecten in (alleen) Wiskunde. Een korte omschrijving van deze projecten wordt ook via Brightspace (of een vanaf Brightspace vindbare pagina) beschikbaar gesteld. Op basis van de aan het einde van deze week door de (mono)studenten aangegeven voorkeuren wordt er een verdeling gemaakt, waarmee dan ook vastligt aan welk bachelorseminarium de (mono)studenten deel zullen nemen.

Nota bene: de onderzoeksprojecten die in de week voorafgaand aan het nieuwe semester gepresenteerd worden zijn dus onderzoeksprojecten voor studenten die uitsluitend wiskunde studeren. Dubbelstudenten dienen zelf tijdig contact te zoeken met begeleiders van beide studies, samen met hen een onderzoeksproject te definiëren en dit uiterlijk op de donderdag van de eerste intensieve week te communiceren met de organisatoren van de beide bachelorseminaria. In overleg wordt dan vastgesteld bij welk bachelorseminarium hun onderzoeksproject het beste een plek kan krijgen.

De twee bijeenkomsten van de beide bachelorseminaria na de eerste intensieve week zijn gezamenlijk en zijn gewijd aan informatievaardigheden en scriptievaardigheden, en aan de verschillende Leidse masters die als logisch vervolg van de bachelorstudie in aanmerking komen, alsmede de rol die het bureau Career Service voor de studenten kan spelen. De inrichting van de daarna volgende bijeenkomsten hangt af van het bachelorseminarium.

Aanwezigheid bij de bijeenkomsten na de eerste intensieve week is verplicht, met dien verstande dat dubbelstudenten kunnen kiezen bij welke studie ze aan hun aanwezigheidsplicht voldoen.

Toetsing en weging

Voor wiskundestudenten geldt dat het eindcijfer wordt vastgesteld door de begeleider(s) en de organisatie van het betreffende bachelorseminarium. Voor dit cijfer wegen mee: de uitvoering van het onderzoek, het eindproduct (de bachelorscriptie) en de twee voordrachten. Hierbij kan de mate van actieve participatie tijdens de bijeenkomsten een positieve rol spelen.
Voor dubbelstudenten wordt het cijfer vastgesteld in overleg met de begeleider(s) van de andere studie, op basis van het onderzoek, de scriptie en de voordrachten bij beide studies.

Literatuurlijst

Deze varieert per onderwerp en zal in samenspraak met de begeleider(s) nader bepaald worden.

Inschrijven

Opstartfase: verplichte aanmelding naast die in MyStudyMap; deadline 15 november

In het begin van november wordt een voorlichtingslunch over het vak Bachelorproject georganiseerd. Tevens wordt in de eerste helft van november via een e-mail aan alle derde- en hogerejaarsstudenten een link gestuurd naar een formulier, waarmee diegenen die aan dit vak willen meedoen zich uiterlijk 15 november moeten aanmelden. Deze aanmeldingsplicht geldt voor zowel monostudenten Wiskunde als dubbelstudenten. Het is niet nodig om dan al helemaal zeker te weten aan welk van de beide bachelorseminaria deelgenomen zal worden, maar de verzamelde indicatieve keuzes die dan bekend worden (waarvan ‘ik weet het nog niet’ er een is) zijn voor de organisatoren essentieel om te weten hoeveel voorstellen voor onderzoeksprojecten zij aan de staf moeten vragen in te dienen. Deze aanmelding via het formulier staat los van overige met betrekking tot dit vak door de student te ondernemen stappen in MyStudyMap.

MSM inschrijving

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Contact

Algebra, Meetkunde en Getaltheorie: H.W. Lenstra T.C. Streng J.B. Vonk

Analyse, Stochastiek en Besliskunde: M.F.E. de Jeu Dr. D. van der Hoeven

Opmerkingen