Studiegids

nl en

Veldonderzoek Ecologie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Aanbevolen: Ecologie 1.

Beschrijving

In deze cursus doen studenten zelf onderzoek in een ecologische context. In een groep werk je aan een eigen onderzoeksproject. De nadruk ligt op empirisch werk, waarbij zelf data worden verzameld. Theorie uit de cursus Ecologie & Milieu wordt toegepast.

Er worden ecologische onderzoeksonderwerpen aangeboden met planten en/of dieren. Soms kunnen er ook fysische/(bio)chemische/genetische bepalingen worden uitgevoerd.

De volgende aspecten van empirisch ecologisch onderzoek komen expliciet aan de orde en worden door de studenten uitgevoerd:
1. Het formuleren van een goede vraagstelling in ecologische context
2. Het ontwerpen van een bijpassend empirisch onderzoek
3. De organisatie, planning en uitvoering van het onderzoek
4. De analyse en interpretatie van verzamelde gegevens
5. Schriftelijke verslaglegging van het onderzoek
6. Mondeling presenteren van het onderzoek

Ter voorbereiding volg je een aantal colleges over deze onderzoeksvaardigheden. Voor verdere zelfstudie wordt verdiepende theorie aangeboden. Elke groep wordt begeleid door een onderzoeker. Deze introduceert het onderwerp, adviseert en geeft feedback over het (voorgestelde) onderzoek. Daarnaast kunnen specialisten worden geraadpleegd over dataverzameling en dataverwerking. In meerdere gezamenlijke bijeenkomsten presenteren de groepen verschillende stappen van het onderzoek aan elkaar en leer je van elkaar. Aan het eind levert elke groep een mondelinge presentatie en een wetenschappelijk artikel over het eigen onderzoek op, bij voorkeur in het Engels.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kunnen studenten:
1. Een testbare ecologische hypothese formuleren.
2. Relevante ecologische literatuur gebruiken.
3. Een empirisch onderzoek opstellen dat de geformuleerde onderzoeksvraag test.
4. Een empirisch onderzoek plannen, organiseren en uitvoeren.
5. De activiteiten vastleggen in een labjournaal.
6. De verkregen onderzoeksgegevens vastleggen en statistisch verwerken.
7. De resultaten interpreteren in het licht van de opgestelde onderzoeksvraag en ecologische theorie.
8. Het onderzoek (achtergrond, vraagstelling, onderzoeksopzet, dataverwerking, resultaten en interpretatie) presenteren in een wetenschappelijk artikel
9. Het een vraagstelling, de gekozen onderzoeksopzet en de (interpretatie) van /of het gemaakte wetenschappelijke artikel.
8. In groepen samenwerken.
9. Met onderzoekers/experts overleggen.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

  • Colleges/Instructie onderzoeksvaardigheden

  • In groepen zelfstandig opstellen, uitvoeren en rapporteren van een onderzoek, onder begeleiding van een onderzoeker (in opleiding)

  • In pleneire bijeenkomsten presenteren van aanpak/voortgang/resultaten van het onderzoek

  • Schrijven van een wetenschappelijk artikel over het onderzoek

Alle aspecten van ecologisch onderzoek doen komen aan de orde. Algemene vraagstelling, maken van hypothesen, relevante literatuur verzamelen en lezen, verzamelen van gegevens, statistische toetsing, mondelinge en schriftelijke verslaggeving. Er wordt in groepen samengewerkt.

Toetsing en weging

Individueel cijfer. Beoordelingen praktisch werk, verslag en eindpresentatie.

Het eindcijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Practisch werk (40%)

  • Verslag (40%)

  • Presentatie (20%)

Literatuurlijst

Wetenschappelijke literatuur.
Verder wordt gebruik gemaakt van het Science Skills Platform en literatuur die daarin staat vermeld .

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Je registratie is niet compleet als je je niet hebt geregistreerd voor alle onderdelen in My Study Map (tentamen, hoorcollege, etc.).

Achtergrondinformatie staat op Brightspace.
Maximaal aantal deelnemers: 60