Studiegids

nl en

Didactiek van het Nederlands als tweede taal

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Afgeronde BA Dutch Studies, Nederlandse taal en cultuur of Taalwetenschap. Studenten met een andere vooropleiding kunnen contact opnemen met de docent.

Beschrijving

In dit college verwerven studenten kennis en vaardigheden op het gebied van de didactiek van het Nederlands als tweede taal (NT2) op academisch niveau. Tijdens de collegeperiode lopen de studenten tevens stage bij verschillende taalverwervings- en taalvaardigheidsonderdelen van de opleiding Dutch Studies. Deze stage bestaat uit het observeren van de docenten (aan de hand van gerichte opdrachten) en het zelfstandig voorbereiden en verzorgen van enkele lesonderdelen. De stagecolleges zijn op maandag van 11-13 en op dinsdag t/m donderdag van 9-11. Deelnemers moeten in elk geval op één van deze tijdstippen beschikbaar zijn i.v.m. de stage.

Onderwerpen:
Tweedetaalonderwijsmethoden, didactische procedures bij taalonderwijs, blended learning, theoretische en didactische achtergronden bij het onderwijs in de deelvaardigheden woordenschat, lezen, schrijven, spreken en luisteren, training in het overbrengen van de grammaticaregels van het Nederlands, het opstellen van toetsen en tentamens, analyse van de belangrijkste taalcursussen Nederlands voor anderstaligen op academisch niveau.

Leerdoelen

 • kennis nemen van de gangbare tweedetaalonderwijsmethoden;

 • kennis verwerven van de theoretische en didactische achtergronden bij de verschillende onderdelen van het taalverwervingsonderwijs (spreken, luisteren, lezen, woordenschat, schrijven en grammatica);

 • kennis verwerven van de leermiddelen op het gebied van het taalonderwijs, waaronder ook digitale leermiddelen;

 • inzicht verwerven in de wijze waarop uitkomsten van tweedetaalverwervingsonderzoek in verschillende taalmethoden zijn terug te vinden;

 • de vaardigheid verwerven een lesonderdeel aan academisch gevormde anderstaligen voor te bereiden, te geven en te evalueren;

 • vaardigheid ontwikkelen in het opstellen van toetsen en tentamens en in het beoordelen van de belangrijkste cursussen Nederlands voor anderstaligen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Schriftelijk tentamen; stageportfolio; (praktische) opdrachten.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers:

 • tentamen: 40%

 • opdrachten: 25%

 • stageportfolio: 25%

 • actieve participatie tijdens colleges en stage: 10%

De deelcijfers mogen niet lager zijn dan 5,0.

Herkansing

Alleen het tentamen kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Folkert Kuiken & Sible Andringa (red.). Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. Bussum, 2022 (derde, herziene druk). ISBN: 978 90 469 0835 8

 • Aanvullende literatuur wordt via Brightspace bekendgemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Geen.