Studiegids

nl en

Scriptieseminar Oude Nabije Oosten-studies

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Om een BA scriptie in Oude Nabije Oosten-studies te schrijven moet de student de propedeuse en het tweede jaar hebben afgerond. Eventuele uitzonderingen kunnen alleen worden gemaakt na overleg met de studiecoördinator en met toestemming van de examencommissie.

Dit seminar is bestemd voor alle studenten ONOS die in semester 2 hun bacheloreindwerkstuk gaan schrijven.

Beschrijving

Werkcolleges die het onderzoek en schrijven van het eindwerkstuk begeleiden. De stof bestaat uit het opfrissen van kennis betreffende het gebruik van het bibliografisch apparaat, het academisch schrijven, vormen van plagiaat (waaronder kunstmatige intelligentie) en presentatievaardigheden. Dit wordt gedaan tijdens de colleges, door voorbereidende zelfstudie en het presenteren van onderzoek, het schrijven van een paper over de betreffende vakliteratuur (2000 woorden, deadline: 24 mei) en een populariserend paper over het scriptieonderwerp (500 woorden, deadline: 31 mei).
In december vindt een inleidende sessie plaats waarna de student begint met het vaststellen van een onderzoeksvraag en het vinden van een begeleider. De sessies over apparaat, academisch schrijven, plagiaat en mondeling presenteren en bijeenkomsten in het kader van voorbereiding op de arbeidsmarkt zijn in blok 3 en 4.

Leerdoelen

Mondelinge presentatievaardigheden:
1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten a) in de vorm van een goed opgebouwde mondelinge presentatie, b) overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt, c) met gebruikmaking van moderne hulpmiddelen (bijv. Prezi), d) gericht op een specifieke doelgroep;
2. een antwoord formuleren op vragen betreffende een onderwerp in het vakgebied;
3. actief deelnemen aan vakinhoudelijke discussies.

Samenwerkingsvaardigheden:
1. constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt;
2. zich houden aan de overeengekomen planning en prioritering.

Elementaire onderzoeksvaardigheden:
1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken,
2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid,
3. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken,
4. hoofd -en bijzaken onderscheiden,
5. op basis van het voorafgaande een beargumenteerde conclusie formuleren.

Schriftelijke presentatievaardigheden:
1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten a) in de vorm van een paper over vakliteratuur én een popularisend artikel, b) beide geschreven met het relevante publiek voor ogen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan tweemaal afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.

Toetsing en weging

Het eindcijfer wordt als volgt berekend:
60% paper over vakliteratuur (2000 woorden)
20% populariserend paper over scriptieonderwerp (500 woorden)
20% mondelinge presentatie van het scriptieonderzoek

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Alleen het paper over vakliteratuur kan worden herkanst, deadline van herkansing: 14 juni.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Studiemateriaal wordt door de docenten ter beschikking gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Dit seminar is verplicht voor wie wil afstuderen.