Studiegids

nl en

Museologie van het Oude Nabije Oosten

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Archeologie van het Oude Nabije Oosten.

BA2 en BA3 Studenten Archeologie van de Universiteit Leiden zijn vrijgesteld van de ingansgeis Archeologie van het Oude Nabije Oosten en hebben toegang tot deze cursus, op voorwaarde van beschikbare plaatsen.

Beschrijving

Inleiding in de rol die hedendaagse musea spelen in het beheer en onderzoek van de materiële resten van de beschavingen van het Oude Egypte en het Oude Nabije Oosten en in de beeldvorming daarvan binnen onze eigen cultuur. Daarbij wordt stilgestaan bij de oorsprong van de hedendaagse collecties van oudheden uit deze gebieden, en van het Rijksmuseum van Oudheden in het bijzonder. Vervolgens worden de diverse praktische en theoretische kanten behandeld van het omgaan met museale objecten, en van de vaardigheden die daarvoor benodigd zijn. Door gastlezingen van specialisten zoals bijvoorbeeld museumcuratoren en archeologiedocenten krijg je een inclusief beeld van het museumwezen.

Leerdoelen

  • Een beeld krijgen van de historische omstandigheden waaronder de hedendaagse collecties uit het RMO ontstonden, en van hun onderlinge samenhang.

  • Begrip verwerven van de praktische en ethische regels waaraan werk in een museum moet voldoen.

  • Analyseren van presentaties van museale objecten, en zelf een dergelijke presentatie ontwerpen.

  • Zelfstandig bestuderen van literatuur over het onderwerp.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies: I.1b, I.1c, I.1d, I.1e, I.2b, I.2c, I.3a, I.3b, I4a, I.4b, I.5a, IV.1b

Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: I 1t/m 6, II.1 en 2, III.1 en III.2, IV 1 t/m 3.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Schriftelijk werkstuk : 50%
Toetsing van collegestof en literatuurlijst door middel van een schriftelijk werkstuk.
Maak een catalogus voor een fictieve tentoonstelling over een opgegeven onderwerp met een totale omvang van 3000 woorden. Schrijf vervolgens een catalogus van tien geselecteerde voorwerpen die betrekking hebben op het onderwerp. Niet meer dan drie voorwerpen mogen uit eenzelfde museum komen, en tenminste een moet in het RMO zijn. Voor de selectie kun je gebruik maken van de RMO-website (https://www.rmo.nl).

Online presentatie: 50%
Toetsing van basale vaardigheden op het gebied van onderzoek en publiceren.
Kies een van de objecten uit het schriftelijk werkstuk voor een langer verhaal. Vind meer informatie over dit voorwerp. Discussieer bijv. de herkomst, het materiaal, bijzondere attributen, een bepaald thema, geschiedenis van de ontdekking etc. Deze “story” zal dan met hulp van de student assistent op de online platform Thingsthattalk (https://thingsthattalk.net/) gepubliceerd worden.

Herkansing

Studenten die de cursus met een onvoldoende (

Literatuurlijst

De lectuur/artikelen wordt in de Syllabus bekendgemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen

Bij gebleken te weinig beschikbare plaatsen, hebben hoofdvakstudenten Oude Nabije Oosten-studies voorrang.