Studiegids

nl en

Inleiding Akkadisch en spijkerschrift

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Akkadisch
Het Akkadisch is de oudste en langst gedocumenteerde Semitische taal. De eerste kleitabletten met Akkadische tekst in spijkerschrift dateren uit c. 2600 v. Chr., de jongste uit de eerste eeuw v. Chr. In deze periode heeft het Akkadisch een lange ontwikkeling doorgemaakt, waarvan de opsplitsing in twee hoofddialecten, het Babylonisch en het Assyrisch, vanaf 2000 v. Chr. de meest opvallende is.
In deze cursus bestuderen we het Babylonische dialect dat rond 1700 v. Chr. in het zuiden van het tweestromenland gesproken werd. Dit dialect, het Oud-Babylonisch, vertegenwoordigt de klassieke taalfase van het Akkadisch. De codex van Hammurabi is geschreven in dit dialect, en de taal van de grote Mesopotamische literaire werken zoals het Gilgamesh epos sluit nauw aan bij het Oud-Babylonisch.

Spijkerschrift
Om originele teksten te kunnen lezen is het belangrijk dat studenten ook de basisbeginselen van het spijkerschrift leren. Daarom bestaat deze cursus, naast uit taalverwerving, ook uit schriftleer. Het spijkerschrift werkt volgens een gemengd logografisch – syllabisch systeem. Dit wil zeggen dat tekens zowel voor een lettergreep als voor een woord kunnen staan. Daarnaast kan één teken wel tien verschillende lezingen hebben en kan één lettergreep door meerdere tekens weergegeven worden. In deze cursus zullen we stapsgewijs dit complexe schrift leren lezen.

Indeling van de cursus
In blok 1 leren we de basisbeginselen van taal en schrift; in blok 2 oefenen we aan de hand van wetteksten uit de Codex van Hammurabi (in Neo-Assyrische schrifttekens) en diepen we de kennis van taal en schrift verder uit.

Leerdoelen

Taal- en leesvaardigheid:

 • de student bestudeert de basisbeginselen van de Oud-Babylonische grammatica en leert deze beginselen toe te passen door het maken van oefeningen (Akkadisch-Nederlands, Nederlands-Akkadisch, transcriptie-transliteratie) en het lezen van paragrafen uit de Codex van Hammurabi;

 • de student kan een basispakket van c. 130 spijkerschrifttekens vlot lezen en zelf schrijven; dit pakket zal in de vervolgcursussen Akkadisch verder uitgewerkt worden;

 • aan het eind van deze cursus kan de student wetteksten van de Codex van Hammurabi zelfstandig lezen en vertalen.
  Academische vaardigheden:

 • de student leert de voornaamste woordenboeken, grammatica’s en tekenlijsten gebruiken (CAD, Huehnergard, ABZ).

 • de student beheerst het gangbare systeem van transcriptie en transliteratie gebruikt in de Assyriologie.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies: I.1a, 1e; I.2a, 2b; I.3a; I.5a; V.1a

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

De toetsing bestaat uit:

 • Wekelijkse toetsen (20% van het eindcijfer)

 • Schriftelijk deeltentamen met open invulvragen na het eerste blok (30% van eindcijfer)

 • Schriftelijk eindtentamen met open invulvragen en geziene en ongeziene paragrafen van de codex van Hammurabi na het tweede blok (50% van eindcijfer)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

De herkansing bestaat uit een schriftelijk tentamen dat de gehele stof beslaat (100%).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Grammatica: R. Caplice, An Introduction to Akkadian

 • Woordenboek: J. Black, A. George, N. Postgate, A Concise Dictionary of Akkadian

 • Tekenlijst: R. Borger, Mesopotamisches Zeichenlexikon

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Hier vind je informatie over kosten, inschrijving en voorwaarden voor het volgen van deze cursus in het kader van Studeren à la carte (zonder tentamen).

Hier vind je informatie over kosten, inschrijving en voorwaarden voor het volgen van deze cursus in het kader van Contractonderwijs (met (deel)tentamen(s) en toekenning van ECs).

Uitwisselingsstudenten met vragen over inschrijving, kunnen contact opnemen met het Humanities International Office.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen

 • Deze cursus is een ingangseis voor de cursussen Lectuur Akkadisch en Epigrafie van het spijkerschrift. Dat betekent dat aan het onderwijs en tentamen van bovengenoemde cursussen pas kan worden deelgenomen indien de tentamens van Inleiding Akkadisch en spijkerschrift met goed gevolg zijn afgelegd.

 • Deze cursus staat open voor studenten met een academische interesse in het onderwerp. Bij gebleken te weinig beschikbare plaatsen, hebben hoofdvakstudenten Oude Nabije Oosten-studies voorrang.