Studiegids

nl en

Seminar BA-eindwerkstuk Oudere Nederlandse Letterkunde

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Een of enkele specialisatievakken van de BA Nederlandse taal en cultuur. Het seminar is bedoeld voor studenten die hun ba-eindwerkstuk schrijven aan het einde van hun bachelorprogramma.

Beschrijving

Ter voorbereiding op en ter ondersteuning van het schrijven van het BA-eindwerkstuk nemen studenten deel aan het Seminar BA-eindwerkstuk.

  • Studenten die hun scriptie schrijven in semester 1 schrijven zich in voor het Seminar BA-eindwerkstuk van hun specialisatie, maar er vinden geen bijeenkomsten in groepsvorm plaats. In plaats daarvan nemen zij deel aan de workshops van het facultaire scriptieseminar, waarvoor zij zich apart dienen aan te melden.

  • Studenten die hun scriptie schrijven in semester 2 volgen verplicht het seminar dat door de opleiding wordt georganiseerd. Al in december wordt per scriptieseminar een eerste informerende bijeenkomst gehouden. Het thema van het seminar in het tweede semester sluit in principe aan bij een specialisatievak (uit het 1e of 2e semester). Zonder deelname aan het gehele seminar worden de 10 studiepunten voor het BA-werkstuk niet toegekend.

Studenten kunnen kiezen uit een seminar voor:

  • Taalbeheersing;

  • Taalkunde (bij voldoende belangstelling aparte seminars voor Moderne/Historische taalkunde);

  • Oudere Letterkunde (bij voldoende belangstelling aparte seminars voor Middeleeuwen/Vroegmoderne Tijd);

  • Moderne Letterkunde (Negentiende/Twintigste/Eenentwintigste eeuw (bij voldoende belangstelling een apart seminar voor de Negentiende eeuw);

  • Media.

Alle studenten schrijven een BA-eindwerkstuk binnen het thema van hun seminar, maar die thema’s worden breed genoeg geformuleerd om daarbinnen voldoende ruimte voor eigen keuze van de student te bieden.

Leerdoelen

Het scriptieseminar helpt studenten met de volgende leerdoelen met betrekking tot de scriptie:
1. Het opzetten van een heldere onderzoeksopzet en onderzoeksvraag (in overleg met de begeleider van de scriptie).
2. Het vastleggen van een realistisch schrijfschema en haalbare deadlines.
3. Inzicht verwerven in de opzet en uitwerking van een BA-scriptie, om deze te kunnen toepassen in de eigen scriptie.

Rooster

Het specialisatietentamen kan worden afgelegd in het eerste semester in de reguliere tentamenperiode, dus in januari. De herkansing is in de tentamenperiode van het tweede semester, dus in juni. De student mag ervoor kiezen alleen deel te nemen aan de herkansing in juni.

De docent maakt bekend wanneer het mondelinge tentamen zal plaatsvinden. Zie ook My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Niet van toepassing

Literatuurlijst

Afhankelijk van de te volgen seminar. Wordt nader opgegeven.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.
Meld je daarnaast per e-mail aan bij Dr. Geert Warnar (contactgegevens in de informatiebalk rechts) aan het begin van het semester waarin je het specialisatietentamen wil afleggen.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor algemene vragen kan contact op worden genomen met de studieadviseur

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Raadpleeg voor het proces omtrent het BA-eindwerkstuk ook BA-eindwerkstuk Nederlandse taal en cultuur.
In de collegevrijeperiode tijdens de zomermaanden en tijdens het kerstreces hebben studenten geen recht op begeleiding. Indien er sprake is van een herkansing, dienen studenten afspraken te maken over de begeleiding met hun begeleider.