Studiegids

nl en

Werkcollege BA2 Fotografie: van snapshot tot fotofilm

Vak
2023-2024

Toegangseisen

De volgende vakken dienen succesvol te zijn afgerond:

 • Freshman's Class

 • Academische Vaardigheden II

 • Visuele Analyse

Beschrijving

Een foto wordt vaak gekarakteriseerd als een snapshot, een mechanische representatie van wat plaatsvond voor de camera gedurende een fractie van een seconde. Maar fotografie blijkt veel meer interessante reflecties op tijd te bevatten. Hoe verhoudt een foto zich tot onze herinneringen van het verleden? En wat gebeurt er met de beleving van tijd van de toeschouwer bij het kijken naar fotoseries, slide shows, en bewegende foto’s (‘fotofilm’)? Er komen in dit werkcollege dus vele verschillende experimenten met tijdskwesties ter sprake uit de analoge en digitale fotografie, maar we beperken ons niet tot de fotografie. In de tweede helft van de cursus zoeken de deelnemers naar kunstwerken uit andere media waarin tijdskwesties een interessante rol spelen. Door middel van vergelijkend onderzoek van media en interdisciplinair literatuuronderzoek gaan we tot verrassende onderzoeksresultaten komen! Foto’s zijn bovendien belangrijk als originele objecten die geschiedenissen met zich meedragen. We maken in deze cursus dan ook dankbaar gebruik van de beroemde fotocollectie van onze universiteit.

Leerdoelen

 • Studenten leren de positie van fotografie in de kunstwereld te begrijpen.

 • Studenten raken vertrouwd met de belangrijkste theorieën over tijdskwesties in fotografie en in andere media.

 • Studenten leren samen met vakgenoten (medestudenten) het medium fotografie te analyseren en te bediscussiëren binnen de context van de kunstgeschiedenis.

 • Studenten leren een zelf gekozen vraagstelling gedetailleerd uit te werken en daarbij al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst op te stellen.

 • Studenten leren twee visueel ondersteunde referaten van 2 en 5 minuten over deze vraagstelling voor te bereiden en te presenteren, en leren effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten te reageren.

 • Studenten leren een bijbehorend, helder geformuleerd werkstuk van circa 3000 woorden, exclusief noten en literatuur te schrijven.

 • Studenten leren een deel van de fotografiecollectie van de Universiteit Leiden kennen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges en de excursies aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient schriftelijk/per mail vooraf te worden gemeld bij de docent, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan het vak niet succesvol worden afgesloten en kan deelname aan de toetsen worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Paper van 1000 woorden (40%)

 • Paper van 2000 woorden (60%

Weging

Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet een voldoende zijn.
Daarnaast moet de eindopdracht (of hoofdopdracht) in elk geval te worden afgesloten met minimaal een 6,0 (= voldoende).

Herkansing

Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur ter voorbereiding van college 2:

 • Van Gelder, H., Westgeest, H., Photography Theory in Historical Perspective: Case Studies from Contemporary Art, Malden, MA: Wiley-Blackwell Publishing, 2011: Hoofdstuk 2, pp. 64-111.

 • Een selectie uit de literatuur op de leesplank in Studiezaal Fotografie (UBL 2de etage)

 • Eigen literatuuronderzoek t.b.v. tweede hoofdstuk van paper

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, kun je terecht bij de docent die in de rechter informatiebalk vermeld staat.

 • Voor overige vragen, neem contact op met de onderwijsadministatie Arsenaal

Opmerkingen

N.v.t.