Studiegids

nl en

Visuele analyse: kunsttechnieken en objectanalyse van beeldende kunst

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen. Gelijk aan de toegangseisen voor de BA Kunstgeschiedenis.

Eerstejaarsstudenten worden aan het begin van het jaar door de onderwijsadministratie ingeschreven en ingedeeld in de werkgroepen. Hogerejaarsstudenten Kunstgeschiedenis die het vak willen herkansen, dienen contact op te nemen met de [onderwijscoördinator] (stuco-ba-kg@hum.leidenuniv.nl).

Beschrijving

Goed en vooral analytisch en kritisch kijken is een noodzakelijke academische vaardigheid voor de kunsthistoricus. Voor het op wetenschappelijke wijze verslag doen van een visuele analyse is het van belang de terminologie goed te kunnen toepassen, inzicht te hebben in de verschillende aspecten van ordening in een kunstwerk, en kennis te hebben van soorten composities, licht, kleur, vorm, materialen, technieken, etc. Er worden zowel twee- als driedimensionale objecten beschreven.

Leerdoelen

 • Studenten verwerven vaardigheid in het visueel analyseren van artefacten, nodig bij het doen van wetenschappelijk kunsthistorisch onderzoek.

 • Studenten verwerven kennis van en ontwikkelen inzicht in enkele specifieke aspecten van de geschiedenis van de kunstproductie in het Westerse cultuurgebied.

 • Studenten verwerven basiskennis van het begrippenapparaat dat gehanteerd wordt bij het analyseren en beschrijven van de formele kenmerken van artefacten (compositie, kleurgebruik, etc.).

 • Studenten verkrijgen inzicht in de technische en materiële kenmerken van kunstwerken en leren deze te herkennen en te benoemen (schildertechnieken en -materialen, druktechnieken, beeldhouwtechnieken, fotografische technieken, etc.).

 • Studenten leren korte rapportages op te stellen (2×750 woorden) bevattende de wetenschappelijke visuele analyse van een artefact (schilderij en object uit kunstnijverheid of design).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Excursies

Toetsing en weging

Toetsing

 • 1 klein schriftelijke tentamen met korte open (invul-)vragen.

 • 2 beeldanalyses van 750 woorden elk.

Weging

 • 1 klein schriftelijke tentamen (40%) met korte open (invul-)vragen.

 • 2 beeldanalyses (2 × 30%) van 750 woorden elk.

Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet een voldoende zijn. Alle beeldanalyses dienen eveneens te worden afgesloten met een 6 (= voldoende). Het is mogelijk om het schriftelijk tentamen te compenseren met de cijfers van de beeldanalyses.

Herkansing

Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Enkele hoofdstukken uit: Helen Westgeest, et al (red.), Kunsttechnieken in historisch perspectief, Turnhout: Brepols, 2011 of 2012.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, kun je terecht bij de docent die in de rechter informatiebalk vermeld staat.

 • Voor vragen over inschrijving en toelating, neem contact op met de studiecoördinator

 • Voor overige vragen, neem contact op met de onderwijsadministatie Arsenaal

Opmerkingen

LET OP: dit vak is een aanvullende eis voor het verkrijgen van een positief bindend studieadvies aan het eind van het eerste jaar. Dat betekent dat studenten dit vak met een voldoende moeten afsluiten om te mogen doorgaan met studeren na hun eerste jaar. Zie ook het opleidingsspecifieke deel van de Onderwijs- en Examenregelingen.

Het succesvol afsluiten van deze cursus is ook een toegangseis voor de volgende BA2-vakken:

 • BA2 werkgroepen.

 • Excursiewerkcollege Rome/Berlijn.