Studiegids

nl en

Moderne en hedendaagse kunst en fotografie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen. Gelijk aan de toegangseisen voor de BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

De beeldende kunst van de nieuwste tijd kent een grote variatie. Om daar wegwijs in te geraken worden aan de hand van thema’s verschillende aspecten van de moderne kunst en van onderzoek op dit gebied behandeld. Termen zoals romantisch, avant-garde, expressie, verbeelding, het sublieme, realisme, abstractie, formalisme en modernisme lopen als rode draden door de kunst vanaf 1800 tot heden heen. Actuele onderwerpen zoals postmodernisme, digitale fotografie, videokunst en de mondiale kunstwereld maken uiteraard ook deel uit van deze cursus. Afhankelijk van het thema zal de vorm, het medium, de inhoud of de functie van kunstwerken centraal staan. Ook de discussie over wanneer de ‘oude beeldende kunst’ in de ‘moderne beeldende kunst’ overgaat speelt een rol in deze collegereeks. De klassieke indelingen in stromingen, zoals in de overzichtswerken van de kunstgeschiedenis, worden zeker niet uit het oog verloren, maar een thematische aanpak laat beter de verbanden zien.

Leerdoelen

 • Studenten verwerven bekendheid met belangrijke kunstobjecten uit het recente verleden en verkrijgen inzicht in de belangrijke vraagstukken uit het onderzoeksveld van de moderne en hedendaagse kunst.

 • Studenten leren objecten uit de kunstgeschiedenis van de nieuwste tijd te herkennen en te dateren; studenten leren deze te kunnen plaatsen binnen de stijlhistorische ontwikkelingen en historische en culturele contexten waarin de objecten functioneren.

 • Studenten leren hoe technische en materiële aspecten van de kunstproductie na 1800 (industriële productie van verfstoffen, fotografische technieken, video, etc.) de verschijningsvorm van artefacten kunnen bepalen.

 • Studenten ontwikkelen een kritische instelling ten aanzien van kunsthistorische literatuur.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Toetsing en weging

 • Deeltoets 1 (40%): schriftelijk tentamen met een paar korte open vragen en enkele essayvragen.

 • Deeltoets 2 (60%): schriftelijk tentamen met een paar korte open vragen en enkele essayvragen.

Weging

Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet een voldoende zijn.
Cijfers lager dan 5.0 voor de afzonderlijke deeltoetsen zijn niet toegestaan.

Herkansing

Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History 16th edition International Edition). Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2016. [ISBN-13: 9781285754994 / ISBN-10:1285754999]

 • Enkele teksten die als moederkopie beschikbaar gesteld zullen worden en waarvan elke student één kopie mag maken.

Het overzichtswerk maakt deel uit van het boekenpakket dat door LKV te koop wordt aangeboden. Passages hieruit en de geselecteerde artikelen dienen voorafgaand aan de colleges gelezen te worden, zoals wordt aangegeven in het rooster in Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden). (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit werkcollege automatisch is aangemeld).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, kun je terecht bij de docent die in de rechter informatiebalk vermeld staat.

 • Voor vragen over inschrijving en toelating, neem contact op met de studiecoördinator

 • Voor overige vragen, neem contact op met de onderwijsadministatie Arsenaal

Opmerkingen

N.v.t.