Studiegids

nl en

Material Culture, Heritage, Museums in the Koreas

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor BA2 studenten van de opleiding BA Koreastudies.

Beschrijving

Deze cursus legt focus op de waardering van culturele uitingen uit het verleden in het heden en bekijkt wat voor visies er zijn op de toekomst van ‘Koreaanse cultuur’. Als cultureel erfgoed aangemerkte locaties, bouwwerken, voorwerpen, technieken en gebruiken krijgen aanzien en stijgen uit boven elementen die een dergelijke status niet wordt toebedeeld. Maar wie bepaalt op basis van welke criteria, en wat gebeurt er voor, tijdens en na deze statusverandering? En wat doen Koreaanse voorwerpen in musea in Europa?
Zuid-Korea is een zeer vruchtbare en toegankelijke grond voor het nadenken over cultuur en erfgoed. Sinds de jaren 60 heeft het land een uitgebreide beleidsstructuur opgezet om de eigen cultuur te beschermen en behouden. Dat gebeurt via nationale en regionale autoriteiten, musea, en een netwerk van beoefenaars van zogeheten traditionele kunst en handwerk. Ook is er een actieve lobby en beleid om erfgoed buiten de landsgrenzen in kaart te brengen, en wordt er nagedacht over welke aspecten van ‘Koreaanse cultuur’ in de toekomst behouden moeten blijven. Tijdens de sessies zullen we deze systemen van verschillende kanten benaderen en identificeren a) welke partijen er gemoeid zijn met de bescherming en preservering van erfgoed in Zuid-Korea, b) hoe die partijen tegen deze problematiek aankijken en c) op welke manier verschillende perspectieven met elkaar in aanraking komen of elkaar beïnvloeden.
Tevens zullen studenten in dit vak deelnemen aan het project Things That Talk (https://thingsthattalk.net/) door middel van het bestuderen van een selectie objecten uit de Korea-collectie van het Nationaal Museum voor Wereldculturen / Volkenkunde.

Leerdoelen

In deze cursus ontwikkelt de deelnemers de volgende kennis en vaardigheden:

  • Inzicht in de grotere principes en achtergronden van het bestuderen van materiële en immateriële cultuur.

  • Verdieping van begrip over de bescherming van culturele uitingen als erfgoed in Zuid-Korea, en de rol van musea daarin binnen en buiten de Korea’s.

  • Kritisch denken en analytische vermogens door de toepassing van onderzoeksgerichte opdrachten.

  • Toepassing van complexe analyses op empirisch en theoretisch niveau.

  • Verdere ontwikkeling van de basisvaardigheden voor het schrijven van werkstukken en doen van onderzoek.

  • Gericht zoeken naar informatie over de bovenstaande onderwerpen teneinde daarmee een samenhangend betoog op te bouwen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • Things That Talk: objectonderzoek en -beschrijving (50%): studenten onderzoeken een door de docent geselecteerd voorwerp uit de Korea-collectie in Leiden, onderzoeken de achtergrond, materialen, technieken, en verbanden met gelijksoortige objecten in andere collectie. Het resultaat hiervan wordt een beschrijving van dit object, die eventueel in aanmerking komt voor opname op de projectwebsite.

  • Eindpaper over een aan de thematiek van het seminar gerelateerd onderwerp, in combinatie met een specifieke case (50%). Lengte 3500 woorden (+/- 10%) gebaseerd op tenminste 2-3 monografieën en/of 7-10 verwante artikelen.

Weging

Het eindcijfer van deze cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde voor de hierboven beschreven deelcijfers. Voorwaarde hierbij is dat voor het eindpaper een voldoende beoordeling (6 of hoger) behaald wordt.

Herkansing

Bij het niet behalen van een voldoende beoordeling voor deze cursus (dus bij een eindcijfer van 5.49 [= 5] of minder) heeft de student recht op 1 herkansing. De herkansing bestaat uit een onderzoekspaper van 4500 woorden dat telt voor 100% van het eindcijfer. Slechts 1 herkansing is mogelijk. Studenten die geen voldoende hebben behaald moeten de docent binnen 36 uur nadat het eerste eindcijfer bekend is gemaakt laten weten dat ze een herkansing willen. Het is de verantwoordelijkheid van de student zich tijdig op de hoogte te stellen van de uitslag van het tentamen.

Dit vak is één geheel. Alle onderdelen moeten in hetzelfde academische jaar worden voltooid. Deelcijfers kunnen niet meegenomen worden naar een volgend jaar.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

N.B.
Deadlines en uitstel: wanneer je door uitzonderlijke omstandigheden een deadline niet gaat halen, dien je de docent tijdig in te lichten (tenminste week van te voren). Voor uitstel van een deadline tot na het einde van het semester contacteer je tenminste één week voor het verlopen van die deadline de docent en de studiecoördinator, en dien je een verzoek tot uitstel deadline in bij de examencommissie.

Literatuurlijst

Leestaken worden opgegeven in de cursussyllabus die voor aanvang van de cursus op Brightspace beschikbaar wordt gemaakt. Het leesmateriaal zal uitsluitend bestaan uit artikelen en hoofdstukken die via de UB-catalogus digitaal te raadplegen zijn.

Studenten kunnen zich alvast bekend maken met artikelen en monografieën over de cursusthematiek door in de UB-catalogus te zoeken naar ‘cultural heritage’ ‘museum’ ‘tradition(al culture)’ e.d. in combinatie met ‘Korea’.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Afwezigheid

Wie meer dan drie sessies mist kan worden uitgesloten van de cursus en kan er niet op rekenen dat de papers worden nagekeken.

Deadlines

Opdrachten kunnen vroeger worden ingeleverd dan vereist. Voor het te laat inleveren van een opdracht kan 0,5 punt per dag in mindering worden gebracht op het cijfer voor die opdracht.