Studiegids

nl en

Global Connections

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Dit hoorcollege bouwt voort op de algemene kennis van historische ontwikkelingen opgedaan in het eerste jaar. Nu staan echter de historische verbindingen centraal zoals ontstaan door de circulatie van mensen, goederen en ideeën. We stellen ons de vraag hoe een steeds groter en intensiever web van interregionale verbindingen van invloed is geweest op de sociale, economische en culturele geschiedenis van regionale beschavingen en van de wereld in het algemeen.

De chronologische ontwikkelingen zullen worden verduidelijkt aan de hand van geografische condities (longue durée) en theoretische modellen (globalisering). Studenten krijgen in dit college inzicht in processen van regio-overstijgende sociale, economische en culturele interactie en de manier waarop deze processen kunnen worden bestudeerd.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten uit vakwetenschappelijke literatuur;

 • 3) De student ontwikkelt analytische vaardigheden.

Leerdoelen, specifiek voor het BA2-Kerncollege Global Connections

De student heeft aanvullende algemene diachrone kennis van een afstudeerrichting-overschrijdend thema op gedaan, in het bijzonder:

 • 4) kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop in het bijzonder op het terrein van de theorie en de infrastuctuur van globaliseringsprocessen;
 • 5) kennis van en inzicht in de circulatie van mensen, goederen en ideeën van ca. 300 voor Christus tot heden;
 • 6) kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen die als resultaat van globaliseringsprocessen kunnen worden aangeduid.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van één eindtentamen

Weging

Eindentamen: 100%

Herkansing

Het eindtentamen kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Eric Vanhaute, Wereldgeschiedenis: een inleiding (Gent: Academia Press, 2012) òf de Engelse vertaling: World History. An Introduction (New York/London: Routledge, 2013).

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.