Studiegids

nl en

BA eindwerkstuk Chinastudies

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Een volledig afgeronde propedeuse BA Chinastudies.

Studenten die hun BA Eindwerkstuk willen schrijven, zullen zich aan moeten melden voor begeleiding. Aanmelden hiervoor kan middels dit formulier.

Beschrijving

Het BA-eindwerkstuk is gekoppeld aan een BA3-focuscollege. Hierdoor is het eindwerkstuk ingebed binnen een regulier college, en kan de student kennis en vaardigheden die de student tijdens het bewuste college verwerft onmiddellijk toepassen bij schrijven van het eindwerkstuk. Bovendien krijgt de student bij het college al gerichte begeleiding en feedback van de docent op het eindwerkstuk van de student.

Leerdoelen

Een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren.

 • een probleemstelling en deelvragen formuleren die passen binnen het thema van het BA3 focusvak waarbij het werkstuk wordt geschreven.

 • een onderzoeksmethode of -aanpak selecteren die geschikt is om de probleemstelling te beantwoorden.

 • relevante bronnen (indien mogelijk inclusief Chineestalig materiaal) selecteren, analyseren en in context plaatsen.

 • een beargumenteerde conclusie formuleren.

 • aanwijzingen van de docent verwerken.

Bepalingen

 • Onderwerpskeuze. Omdat het BA-eindwerkstuk geschreven wordt binnen het kader van een focuscollege, zal het qua onderwerp nauw op dat van het college aansluiten. Met andere woorden: het is niet mogelijk een onderwerp te kiezen dat buiten de inhoudelijke opzet van het bewuste BA3-focuscollege valt. Bijvoorbeeld: bij een BA3-college over Chinese film is het niet mogelijk een werkstuk over Chinese televisieseries te schrijven.

 • Eerste stap. Uiterlijk vier weken na aanvang van het BA3-focuscollege geeft de student aan of de student (a) een werkstuk wil schrijven als onderdeel van de reguliere toetsing van het college in kwestie, of (b) in plaats daarvan een BA-eindwerkstuk.

 • Inlevertermijn. De uiterste inleverdatum van het BA-werkstuk ligt vast: voor colleges van het eerste semester maandag 8 januari 2024 en voor colleges van het tweede semester maandag 10 juni 2024.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Zelfstandig onderzoek doen en schrijven van de scriptie.

Toetsing en weging

Toetsing

Wie een werkstuk schrijft als onderdeel van de reguliere toetsing van het college in kwestie krijgt 5 ec voor het college, voor wie ervoor kiest in plaats daarvan een BA-eindwerkstuk te schrijven leveren college en eindwerkstuk samen 10 ec op.

Vereisten

 • Omvang. Het BA-werkstuk telt plm 8500 woorden, met 7000 en 10.000 als onder- respectievelijk bovengrens, inclusief noten en bibliografie, maar exclusief eventuele appendices. De begeleider kan de examencommissie een beargumenteerd verzoek voorleggen om toestemming voor een korter of een langer werkstuk.

 • Eindversie. Je levert de definitieve versie van het BA-eindwerkstuk als PDF en Word-document per e-mail in bij je begeleider. Daarbij zet je het e-mailadres van de BAthesis in cc. Je begeleider zorgt er voor dat de tweede lezer de tekst ontvangt. Indien de begeleider en/of de tweede lezer om een papieren exemplaar vragen dien je een papieren exemplaar in te leveren bij de begeleider en/of tweede lezer.

 • Cijfer. Het cijfer voor het BA-eindwerkstuk wordt uitsluitend en alleen bepaald op basis van de kwaliteit van het werkstuk zelf; werk, zoals opdrachten, dat tijdens het college is gedaan, mag niet in het cijfer verdisconteerd worden.

 • Taal. Het eindwerkstuk wordt geschreven in het Nederlands of het Engels. De examencommissie kan eventueel toestemming geven voor de keuze van een andere Westerse taal. Hiertoe moet tijdig een verzoek ingediend worden, ook met het oog op de tweede lezer.

 • Gebruik Chineestalig materiaal. Gebruik van Chineestalig materiaal (primair, secundair, gesproken, geschreven) kan niet worden verplicht, maar moet wel worden aangemoedigd, vooral bij die studenten die een jaar in China zijn geweest.

Herkansing

 • Wie op de uiterste inleverdatum een werkstuk heeft ingeleverd dat onvoldoende is, mag het werkstuk herschrijven en een nieuwe versie inleveren tot de laatste dag van de laatste toetsweek van het volgende semester, zonder echter nog aanspraak te kunnen maken op begeleiding (ook in onderwijsvrije periodes bestaat er geen aanspraak op begeleiding).
  NB1: Wie op de uiterste inleverdatum niet iets heeft ingeleverd dat de docent beschouwt als een serieuze versie van een werkstuk, krijgt deze extra inleverkans niet.
  NB2: Het gaat hier om een herkansing: voldoendes kunnen niet worden herkanst; de extra termijn mag dus niet worden gebruikt om een voldoende werkstuk te verbeteren.

Literatuurlijst

-

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

Neem voor informatie contact op met je supervisor of met je studie adviseur.

Opmerkingen

-