Studiegids

nl en

Het lerende kind

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Verplicht specialisatievak voor Bachelorstudenten Pedagogische Wetenschappen met als specialisatie Onderwijswetenschappen.
Keuzevak voor studenten Pedagogische Wetenschappen en andere Bachelorstudenten.

Beschrijving

Kinderen gaan naar school om te leren. Hun dagelijkse leeromgeving is de schoolklas. In deze cursus staat het lerende kind in de klas centraal. We richten ons daarbij op de leergebieden rekenen-wiskunde en begrijpend lezen, omdat deze de basis vormen voor andere vakken en leergebieden in het onderwijs.

Daarbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod. Hoe ontwikkelen de vaardigheden begrijpend lezen en rekenen zich, en hoe kan het onderwijs deze ontwikkeling beïnvloeden? Hoe moeten leraren inspelen op de grote verschillen die er tussen de kinderen in een klas bestaan? Wat zijn kenmerken en effectiviteit van verschillende leervormen, instructievormen en toetsvormen die in de les gebruikt worden? Dit passen we toe op rekenen-wiskunde en begrijpend lezen, maar de onderliggende principes zijn ook relevant voor andere vakken en leergebieden.

Ten slotte wordt ingegaan op de mogelijkheden en moeilijkheden van de toepassing van wetenschappelijke inzichten in de onderwijspraktijk in de klas.

Leerdoelen

Vakinhoud.
Na het afronden van deze cursus heb je kennis van en inzicht in:

  • De verschillende typen kennis en vaardigheden bij rekenen-wiskunde en begrijpend lezen, de ontwikkeling daarvan en mogelijke obstakels in deze ontwikkeling.

  • De toepassing van verschillende instructievormen en werkvormen (kenmerken en effecten op leeruitkomsten) bij rekenen-wiskunde en begrijpend lezen.

  • De ontwikkeling en toepassing van verschillende toetsvormen en interventies bij rekenen-wiskunde en begrijpend lezen.

Academische Vaardigheden.
Na het afronden van deze cursus kun je:

  • De inhoud van wetenschappelijke artikelen interpreteren en daar kritisch op reflecteren.

  • De inhoud van twee wetenschappelijke artikelen met elkaar in verband brengen en daar kritisch op reflecteren.

  • De uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek gebruiken om te reflecteren op schoolse situaties.

  • Een persoonlijk en professioneel oordeel vormen over toepassing van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk van het onderwijs.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Bijeenkomsten met een deel hoorcollege en een deel werken aan opdrachten en/of presentaties. Voor deze bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht. Er mogen maximaal twee bijeenkomsten gemist worden als daar een geldige reden voor is. Afwezigheid moet vooraf per mail gemeld worden bij de docent. Ter vervanging van de gemiste bijeenkomst(en) moet een vervangende opdracht worden gemaakt. Als er meer dan twee bijeenkomsten worden gemist, kunnen de leerdoelen van de cursus niet behaald worden. Dat betekent dat de cursus in het lopende academisch jaar niet met een voldoende afgesloten kan worden. De student moet de cursus in het volgende academisch jaar opnieuw volgen.

Toetsing

Wekelijkse groepsopdrachten (30% eindcijfer) en schriftelijk tentamen (70% eindcijfer). Voor beide onderdelen moet een voldoende (5,5 of hoger) worden behaald om voor de cursus te kunnen slagen Herkansen van een onderdeel is alleen mogelijk bij een deelresultaat lager dan 5,5. Wanneer je niet slaagt voor de cursus, vervallen beide deelresultaten; deze kunnen niet worden meegenomen naar een volgend academisch jaar.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

De literatuur voor deze cursus bestaat uit wetenschappelijke artikelen. Deze worden voor aanvang van de cursus bekend gemaakt op Brightspace.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je helaas niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als externe gaststudenten volgen worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

Neem bij vragen over de cursus contact op met: Dr. L.J. van den Bosch.