Studiegids

nl en

Diversity and Power

Vak
2023-2024

Let op: Deze vakbeschrijving voor studiejaar 2023-2024 niet geheel up-to-date. Updates worden binnenkort gepubliceerd.

Toegangseisen

Deze cursus is open voor de volgende categorieën van studenten:

  • Bachelor CAOS,

  • Minor CAOS,

  • Premaster’s CAOS (indien expliciet toegelaten tot deze cursus)

  • Exchange studenten (indien expliciet toegelaten tot deze cursus)
    Zie de registratieprocedure hieronder.

N.B. Dit vak moet met goed gevolg worden afgelegd om deel te kunnen nemen aan het derdejaarsvak Selected Bibliography and Bachelor Thesis.

Voertaal

Hoorcolleges worden in het Engels gegeven.
Tentamens en opdrachten kunnen zowel in Engels als Nederlands worden gemaakt.

Beschrijving

Deze cursus heeft ten doel studenten te introduceren in de antropologie en sociologie van diversiteit. Het vanzelfsprekende uitgangspunt hierbij is hoe de antropologie verschillen tussen mensen heeft bestudeerd in de afgelopen tweehonderd jaar, en de mate waarin het humanistische principe van menselijke gelijkheid het beleid en de praktijk van het omgaan met dergelijke verschillen wel of niet heeft gestuurd. De cursus richt zich daarom in de eerste plaats op ras, cultuur, natie, klasse, gender en seksualiteit, al kunnen de inzichten van de cursus ook worden toegepast op godsdienst, etniciteit, leeftijd en lichamelijke ongeschiktheid. De antropologie van diversiteit begint bij de observatie dat ras, klasse en gender in de eerste plaats sociaal-culturele classificaties zijn, en dat dergelijke categorieën macht en diversiteit aan elkaar verbinden omdat zij vorm geven aan de sociale infrastructuur – de verdeling van arbeid en kapitaal tussen verschillende klassen en tussen verschillende sociale instituties, zoals overheid, publieke sfeer, economie, en huishouden. Het eerste deel van de cursus (week 15, 16 en 17) behandelt de aard van sociale classificatie, en gaat verder in op de manier waarop men sinds de vroege negentiende eeuw deze classificaties vooral opvatte als beschrijving van biologische verschillen. In de loop van de twintigste eeuw werden dergelijke naturalistische beschrijvingen bekritiseerd, niet in de laatste plaats door de introductie van het antropologische begrip van cultuur. Niettemin werd de opvatting van zowel ras als gender als sociaal-historische constructie pas orthodox vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Het tweede deel van de cursus (week 18, 19 en 20) gaat vervolgens verder in op de sociale constructie van menselijke verschillen via de studie van gender en seksualiteit, hoe gender en seksualiteit samenhangen met klasse en ras, en waarom we daarbij het begrip ‘intersectionaliteit’ nodig hebben. De cursus sluit af (in week 21 en 22) door de eerder besproken inzichten in de intersecties van ras, gender en klasse toe te passen op constructies van en interventies in diversiteit in situaties van machtsongelijkheid. We bestuderen hoe ‘diversiteit’ als begrip werd geconstrueerd, in welke mate de promotie van diversiteit positieve actie en/of het stimuleren van gelijke beroepskansen vereist, hoe dat samenhangt met pleidooien voor dekolonisatie (zowel vroeger als nu), en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van persoonlijke actie in situaties waar racisme en seksisme geïnstitutionaliseerd zijn.

Leerdoelen

Na deze cursus:

  • Ben je in staat om te beargumenteren waarom de antropologie van diversiteit moet beginnen bij inheemse classificaties en categorisering van menselijke verschillen, en dat deze classificaties niet alleen moeten worden bestudeerd als naam of beschrijving van een fenomeen, maar ook als historisch bepaalde sociale constructies, en als interventies die sociale ongelijkheid bewerkstelligen – en dat alle drie dimensies hun eigen betekenissen met zich mee kunnen brengen;

  • Beschik je over instrumenten om de manieren te analyseren en verklaren waarop mensen ras en gender classificeren, en hoe ze deze classificaties gebruiken om hiërarchische vormen van sociale discriminatie te construeren en te implementeren; en kan je deze instrumenten toepassen onder andere classificaties van verschil zoals godsdienst, etniciteit en lichamelijke ongeschiktheid;

  • Weet je hoe en waarom de genealogische en reflexieve methodes van etnografische onderzoek nodig zijn om hedendaagse vormen van het gebruik van ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ te bestuderen, en beschik je over de expertise om de sociaal-historische processen achter lokale ingrepen in sociale relaties met behulp van ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ te achterhalen en beoordelen.

Rooster

Zie onze website

Onderwijsvormen

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Toetsing

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Aanmelden tentamen

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Aanmelden in uSis

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Brightspace

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Studiemateriaal

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Contact

Prof. dr. Peter Pels Dr. R. Gupta