Studiegids

nl en

Oriëntatievak Entrepreneurship and Management

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is verplicht voor studenten Rechtsgeleerdheid met als afstudeerrichting Entrepreneurship and Management.

Beschrijving

Bij dit vak worden actuele thema’s op het terrein van Entrepreneurship en Management behandeld. Het geeft een oriëntatie op de onderwerpen die in de Bachelor-afstudeerrichting Recht - Entrepreneurship and Management veel uitgebreider aan de orde komen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Na afronding van het vak heb je inzicht in enkele belangrijke vraagstukken op het terrein van ondernemerschap en management. Je zal deze vraagstukken ook zelfstandig kunnen analyseren.

Na afronding van het vak kan de student:

 • Uitleggen wat ondernemerschap en management is, waar het uit bestaat, en waarom ondernemerschap en management ook belangrijk is voor juristen.

 • Op basis van de voorgeschreven literatuur verbanden leggen tussen verschillende deelgebieden van de bedrijfskunde.

 • Op actieve wijze deelnemen in discussies en literatuur toepassen zoals voorgeschreven voor het vak.

 • Kwalitatief onderzoek verrichten in het bedrijfsleven.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Namen docent(en): drs. J.W.A. Kakebeeke;

 • Vereiste voorbereiding door studenten; Bestuderen van voorgeschreven literatuur per week.

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Namen docent(en): drs. J.W.A. Kakebeeke;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Ieder werkcollege lezen, voorbereiden en inleveren van een casus in Brightspace.

Onderzoeksopdracht

 • Studenten voeren tijdens het vak een onderzoek uit en schrijven daar in tweetallen een rapportage over.

 • Deze rapportage telt mee voor het eindcijfer en dient aan het eind van het vak vóór de deadline te worden ingediend.

 • De onderzoeksopdracht wordt in het eerste werkcollege toegelicht.

Toetsing en weging

Toetsvormen
Het cijfer voor het vak wordt gebaseerd op twee onderdelen:

 • Tentamen bestaande uit zowel kennisvragen als essayvragen (60%).

 • Beoordeling van de rapportage over het uitgevoerde onderzoek. (weging 40%).

NB: Compensatie tussen het cijfer voor het tentamen en het cijfer voor de schrijfopdracht is niet mogelijk: beide onderdelen dienen afzonderlijk voldoende te zijn om voor het vak te kunnen slagen.
Voor het tentamen bestaat een herkansing in de vorm van een hertentamen.
Er is geen herkansing voor de onderzoeksopdracht (*).

Deelcijfers kunnen niet worden meegenomen naar een volgend collegejaar. (*) Indien de schrijfopdracht vóór de deadline is ingediend maar onvoldoende is beoordeeld dan kan deze na feedback en aanpassing voor herbeoordeling worden ingediend. De procedure en tijdlijn worden via Brightspace aan de betreffende studenten doorgegeven.

Examenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens (online) hoorcolleges, werkgroepen, weblectures en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak geen onderdeel uitmaakt van de minor. Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Nickels, McHugh and McHugh, Understanding Business, McGraw Hill, 13th edition

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: drs. J.W.A. Kakebeeke;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag 09.00-17.00 uur;

 • Telefoon: 071 - 527 7851;

 • E-mail: j.w.a.kakebeeke@law.leidenuniv.nl.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Openingstijden: Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) van 9.00 uur tot 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen