Studiegids

nl en

Linguistique I: Introduction à la linguistique française

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Vragen die tijdens deze cursus aan bod komen zijn onder meer: wat is het Frans? Waar komt het Frans vandaan? Welke vormen van taalvariatie zijn er binnen het Frans, in Frankrijk en in de wereld? Daarnaast leren de studenten het fonetisch alfabet en maken zij kennis met de sociolinguïstiek. Bij dit laatste onderdeel wordt de student uitgenodigd na te denken over de rol van taal in de maatschappij.

Dit college vormt de basis voor de meer specifiek gerichte colleges Franse taalkunde van het BA-programma.

Leerdoelen

 • Studenten vertrouwd maken met begrippen en wijze van argumenteren binnen de taalkunde met speciale aandacht voor:

  • de factoren die de ontwikkeling en de verspreiding van de Franse taal beïnvloed hebben;
  • basisbegrippen van de sociolinguïstiek;
  • taalvariatie van het Frans in Frankrijk en in de wereld;
  • basisbegrippen van de fonetiek en fonetische transcriptie.
 • Het ontwikkelen van schrijf- en presentatievaardigheden in het Frans

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Dit college is een hoor-/werkcollege. Studenten bereiden huiswerkopdrachten voor waar tijdens de colleges op wordt ingegaan en waarvan een aantal ook moet worden ingeleverd. Daarnaast werken de studenten in groepjes van ongeveer vier studenten samen aan een groepsproject over het Frans in een Franstalig land of over een van de minderheidstalen in Frankrijk zelf. Tijdens dit groepsproject wordt geoefend met academisch schrijven en presenteren.

Toetsing en weging

Toetsing

Het eindcijfer wordt op de volgende manier berekend:

 • schriftelijke individuele opdrachten en groepsopdrachten (resultaat moet voldoende zijn om het vak te kunnen afronden)

 • presentatie over het Frans buiten Frankrijk (groepsopdracht; voor dit onderdeel wordt geen cijfer gegeven maar het resultaat moet voldoende zijn om het vak te kunnen afronden)

 • 25% schriftelijke groepsopdracht over het Frans buiten Frankrijk

 • 75% tentamen fonetiek, introductie Franse taalkunde en sociolinguïstiek

Weging

De student is geslaagd als het eindcijfer een 5,5 of hoger is EN het cijfer voor het tentamen niet lager is dan een 5. Mocht uit de bovenstaande berekening een cijfer komen dat hoger is dan een 5,5 maar niet aan de tweede eis worden voldaan, dan wordt het eindcijfer een 5.

Herkansing

Schriftelijk tentamen. Bij een onvoldoende voor de schriftelijke opdrachten kan een extra opdracht worden ingeleverd.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Marina Yaguello, Catalogue des idées reçues sur la langue. Seuil, Points Paris, 2015 (broché) ou 2019 (ePub/Kindle).

 • Syllabus: Introduction à la linguistique française (Brightspace)

 • Syllabus: Introduction à la phonétique française (Brightspace)

 • Jean-Louis Calvet, La sociolinguistique, Collection Que sais-je ? Presses Universitaires de France, 2017 (broché ou Epub/Kindle).

Zie: Boeken en studiemateriaal.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.