Studiegids

nl en

Lezen en interpreteren van historische literatuur

Vak
2023-2024

Toegangseisen

De inhoud van de website literatuurgeschiedenis.nl (tot en met de achttiende eeuw) wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

In deze cursus maak je kennis met een aantal beproefde en nieuwe benaderingswijzen van historische literatuur, gericht op auteur, tekst, overlevering en publiek. Tijdens de colleges lezen, analyseren en interpreteren we teksten uit de Middeleeuwen, de Gouden Eeuw en de Verlichting, met aandacht voor de historische en culturele context waarin de teksten ontstonden en functioneerden. Alle teksten die we bespreken zijn bewaard gebleven in handschriften en oude drukken, soms in beide, en vertonen vaak sporen van oraliteit. De teksten worden in verband gebracht met relevante secundaire literatuur die je vertrouwd maakt met oude maar nog altijd waardevolle benaderingswijzen, maar ook met de actuele stand van het wetenschappelijke onderzoek. Ook staan we stil bij de vraag hoe de edities (zowel analoge als digitale) die we in dit college gebruiken eigenlijk zijn ingericht: wat hebben ze ons te bieden en wat zijn de beperkingen?

Na ‘Literatuur en cultuur van het begin tot 1800’ (1e semester) gaan we in deze cursus nogmaals in op de Nederlandse literatuur van het begin tot 1800, maar nu met bijzondere aandacht voor benaderingswijzen. In het eerste blok (2 uur werkcollege per week) bespreken we benaderingswijzen aan de hand van inhoud en overlevering van de literatuur van de Gouden Eeuw en de Verlichting, in het tweede blok (2 uur werkcollege per week) gaan we terug in de tijd en doen we hetzelfde als in het eerste blok, maar nu aan de hand van de Middelnederlandse literatuur. Daarnaast leer je op welke wijze(n) je een wetenschappelijk artikel kunt lezen. Tevens oefenen we in het hardop lezen en voordragen van korte teksten en tekstfragmenten.

Leerdoelen

Na afloop van dit college kun je:

 • Historische Nederlandse literatuur lezen, analyseren en interpreteren binnen de historische en culturele context van ontstaan en functioneren.

 • Een aantal beproefde en nieuwe benaderingswijzen van de historische Nederlandse literatuur, gericht op auteur, tekst, overlevering en publiek van elkaar onderscheiden en toepassen op primaire teksten op het terrein van de historische Nederlandse literatuur.

 • Benaderingswijzen herkennen in de secundaire literatuur.

 • Deze benaderingswijzen plaatsen binnen de belangrijkste ontwikkelingen binnen de historische Nederlandse letterkunde.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur:

 • Bijwonen college: 2 uur p.w. x 13 = 26 uur

 • Voorbereiden college: 1 uur p.w. x 13 = 13 uur

 • Bestuderen literatuur: 79 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 2 deeltentamens à 8 uur = 16 uur

 • Toetsing: 2 deeltentamens à 3 uur = 6 uur
  Deze cursus kost je ruim 6,5 uur per week (inclusief het bijwonen van de colleges). De lijst met te bestuderen literatuur voor blok 1 (Gouden Eeuw en de Verlichting) is aanzienlijk korter (berekend op 22 uur) dan de lijst met te bestuderen literatuur voor blok 2 (Middeleeuwen) (berekend op 68 uur): na week 13 heb je nog 46 uur tot je beschikking om de (rest van de) literatuurlijst voor Middeleeuwen te bestuderen. In het college ‘Literatuur en cultuur van het begin tot 1800’ (1e semester) ligt de nadruk net andersom.

Toetsing en weging

Toetsing

Twee schriftelijke deeltentamens (beide met een combinatie van essayvragen en korte open vragen) over de collegestof en de gelezen literatuur van het eerste blok (in de breekweek) resp. het tweede blok (aan het eind van het tweede semester).

Weging

Beide deeltentamens bepalen voor 50% het eindcijfer. Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Als het eindcijfer na het tweede deeltentamen onvoldoende is, komen beide deelcijfers te vervallen en volgt een herkansing over de gehele collegestof en alle gelezen literatuur. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Inzage en nabespreking

De nagekeken deeltentamens en de herkansing worden op een nader af te spreken tijdstip ter inzage gelegd. Bij eventuele vragen kun je je wenden tot de desbetreffende docent(en).

Brightspace

Via Brightspace worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze cursusmateriaal en specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuurlijst

Aan te schaffen:

 • A. Agnes Sneller, De Gouden Eeuw in gedichten van Joost van den Vondel (1587-1679). Hilversum: Verloren, 2014.

De overige primaire en secundaire literatuur wordt opgegeven aan het begin van het college.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.