Studiegids

nl en

Cultuurgeschiedenis van Iran

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Voor hoofdvakstudenten Perzisch geldt dat zij de propedeuse, en alle colleges van het tweede jaar waarin taalverwerving een rol speelt (Classical Persian Texts, Intermediate Persian, Soefisme: Islamitische mystiek (afstudeerrichting Perzisch), buitenlandsemester of schaduwprogramma-onderdelen Upper-intermediate Persian en moderne Perzische teksten) moeten hebben afgerond.

Beschrijving

In deze cursus gaan we in op de geschiedenis van Iran via Perzische literaire en historische bronnen, waarbij de nadruk ligt op het premoderne Iran en de tekstproductie in de zogenaamde ‘Persianate world.’ Dit begrip wordt gebruikt om de geografische reikwijdte van het Perzisch als taal en cultuurdrager aan te duiden. In dit college zullen voorbeelden van het culturele erfgoed van Iran en de gebieden waarin het Perzisch een belangrijke rol heeft gespeeld, zoals Centraal-Azië en het Indiase subcontinent, aan bod komen. Hierbij staat de rijke traditie van het geïllustreerde handschrift centraal. Eén van de teksten die besproken zal worden is het Shahnama, de epische geschiedenis van Iran geschreven door de dichter Ferdowsi rondom het jaar 1000. Wat is de plaats van deze en andere teksten in de geschiedenis, en hoe is dat ‘vertaald’ en ontvangen in kunst en cultuur door de eeuwen heen? Er zal in het college uitgebreid aandacht worden besteed aan de traditie van geschiedschrijving in het Perzisch en aan de tekst en context van historische werken, zoals bijvoorbeeld Rashid al-Din’s 14e eeuwse wereldgeschiedenis, die veelvuldig is geïllustreerd. In dit college maakt de student kennis met de geschiedenis en cultuurgeschiedenis van Iran via primaire bronnen. Doel van het college is het opdoen van vaardigheid in het bestuderen van primaire Perzische bronnen in een breder historisch en cultureel perspectief.

Leerdoelen

 • Verwerven van kennis en inzicht in de (cultuur)geschiedenis van Iran en de ‘Persianate world’

 • Lezen en interpreteren van diverse primaire bronnen in het Perzisch

 • Bestuderen van primaire bronnen in een brede historische en culturele context

 • Omgaan met tekstedities en handschriften

 • Bestuderen en interpreteren van secundaire literatuur verband houdend met de te bestuderen primaire bronnen

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of en, zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald.

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
Schriftelijk tentamen 50%
Werkstuk 40%
Referaat/mondelinge presentatie 10%

Herkansing

Herkansing: het schriftelijk tentamen en het werkstuk kunnen eenmaal worden herkanst in geval deze onvoldoende zijn beoordeeld.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking  georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Nile Green (ed.) The Persianate World. The Frontiers of a Eurasian Lingua Franca. Oakland, CA: University of California Press, 2019. Vooraf bestuderen.

 • Charles Melville (ed.) Persian Historiography. A History of Persian Literature. London: IB Tauris, 2012.

 • Overige litertuur wordt opgegeven of beschikbaar gesteld tijdens het college

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof.

Opmerkingen