Studiegids

nl en

Klassiek Perzisch

Vak
2022-2023

Toegangseisen

 • Dit college is alleen toegankelijk voor studenten van de track Perzisch aan wie – na het indienen van een schriftelijk verzoek – toegang tot het schaduwprogramma is verleend door de Examencommissie.

 • Intermediate Persian en Modern Persian Texts.

Beschrijving

In deze cursus wordt een kennismaking geboden met het Perzisch zoals dat werd gebruikt in poëzie en proza van de 9e tot en met de 19e eeuw; dit Perzisch wordt vaak aangeduid met de term ‘klassiek’ Perzisch. De literatuur die is voortgebracht in klassiek Perzisch is wereldberoemd: dichters zoals Omar Khayyam, Rumi, Hafez, Saadi en Ferdowsi hebben bijgedragen aan het tot op de dag van vandaag voortdurende prestige van het Perzisch. Klassiek Perzisch heeft lang gefungeerd als een gezaghebbende lingua franca, niet alleen in het grondgebied van het huidige Iran, Afghanistan en Tajikistan, waar Perzisch nog steeds een officiële taal is, maar ook ver daarbuiten, zoals in het territorium van het Osmaanse Rijk en het Rijk van de Mughals in India. Er is een enorme hoeveelheid tekst in diverse genres geproduceerd in deze taal, die daarmee ook een sleutel is voor het bestuderen van de premoderne geschiedenis van een belangrijk deel van het Midden-Oosten en Azië. In deze cursus maken we kennis met de grammatica van het Klassiek Perzisch, en we zullen daarnaast een aantal representatieve literaire teksten in hun brede context bestuderen.

Leerdoelen

In dit college zal de student:

 • Kennis verkrijgen van de grammaticale kenmerken van het klassiek Perzisch

 • Leren de grammaticale kenmerken van het klassiek Perzisch te benoemen en verklaren

 • Kennis maken met een selectie van primaire bronnen in het klassiek Perzisch en leren deze bronnen te begrijpen, verklaren en vertalen naar het Nederlands

 • Inzicht verkrijgen in de belangrijkste literaire genres, waarbij de nadruk zal liggen op de Perzische poëzie

 • Leren teksten te contextualiseren en in een bredere cultuurhistorische context te plaatsen

 • Kennis nemen van de receptie van enkele Perzische primaire bronnen

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

Toetsing

Actieve participatie in klasverband (30%)
Schriftelijk tentamen met korte open invulvragen en enkele essayvragen (70%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Alleen het tentamen kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur wordt bij aanvang van het college bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof.

Opmerkingen