Studiegids

nl en

Veldonderzoek Flora

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Verdieping van kennis over de diversiteit van de wilde flora in Nederland. De nadruk ligt in de eerste 2 weken op het leren herkennen van taxa (families, soorten) en op versteviging van vormenkennis en het gebruik van de Heukels’ Flora van Nederland (ed. 24). In deze context wordt aandacht geschonken aan de relatie plant-omgeving; aan de huidige classificaties; inventarisatie methoden; determineren en zelf sleutels opstellen. Ook wordt het vastleggen van waarnemingen in databestanden (m.n. waarneming.nl) toegepast.
In de laatste 2 weken wordt een ministage uitgevoerd, waarin de verworven kennis wordt toegepast in een monitoring project in de Leidse Ommelanden en het BioScience Park. Hierbij wordt het voorkomen van plantentaxa in kaart gebracht en geanalyseerd en worden vegetatiekundige analyses gemaakt met behulp van o.a. SynBioSys en Turboveg.

Leerdoelen

Na afloop van het vak kunnen studenten:
1. Plantensoorten en -families en landschapselementen herkennen.
2.Inventaristaties van de soorten en vegetaties van een gebied maken.
3.Taxonomische en vegetatiekundige ordeningen aanbrengen (plantensoorten in geslachten, geslachten in families).
4.Gericht waarnemen en daarmee determinatiesleutels gebruiken.
5.Plantendiversiteit in verschillende gebieden vergelijken door te kijken naar het voorkomen van individuele soorten.
6.Verklaren welke factoren een rol spelen bij de soortendiversiteit en -samenstelling van een gebied.
7.In een miniproject zelfstandig soorten identificeren en vegetatietypes bepalen.
8.Veldwaarnemingen kritisch analyseren en synthetiseren.
9.Beargumenteren welk beheer gunstig of juist ongunstig is voor de aangetroffen vegetatie en plantendiversiteit.

Rooster

Van 12 juni 2023 – 7 juli 2023, voor detailrooster zie Brightspace.
Elke dag fulltime, veldexcursies, tentamen op de laatste dag van de 1e en de 2e week.

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Excursies, de eerste week in en om Leiden, de tweede week in Zuid Limburg, hoorcolleges, groepsopdrachten, ministages.

Toetsing en weging

Verslagen, tentamen

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Tentamen I (25%)

  • Tentamen II (20%)

  • Opdracht en inzet (15%)

  • Eigen onderzoek (40%)

Minimumcijfer voor elk onderdeel: 5,5

Literatuurlijst

  • Voor deelname aan de cursus is het boek Heukels' Flora van Nederland verplicht: H. Duistermaat, 2020. Heukels’ Flora van Nederland, ed. 24. Noordhoff Uitgevers. ISBN 978-90-01-58956-1.

  • Syllabus

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. H. Duistermaat
E-mail: Leni.Duistermaat@naturalis.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: de maandag na het op vrijdag afgenomen deeltentamen.
Alle informatie is via Brightspace beschikbaar.

Voor de tweede week wordt een eigen bijdrage gevraagd voor de verblijfkosten. De hoogte ervan wordt in najaar 2022 bekend gemaakt (zie Brightspace). Mocht je niet kunnen deelnemen kun je in overleg met de studie adviseur en een geldige reden tot uiterlijk een maand voor start van het vak je geld terug krijgen.

Maximaal aantal deelnemers: 35