Studiegids

nl en

Statistiek (BIO)

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Inleiding in de statistiek. Aandacht voor: statistische verdelingen (normaal, binomial, Poisson), associaties en relaties, toetsen voor normaal- en niet-normaal verdeelde variabelen. De nadruk ligt op het formuleren en vervolgens toetsen van een hypothese: welke statistische toets hoort bij welk probleem? Via een flowchart van toetsen en boxen met berekeningen in het te gebruiken boek ga je na hoe statistische berekeningen worden uitgevoerd.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kan de student:
1. Numerieke eigenschappen van een numerieke dataset bepalen: mediaan, gemiddelde,
standaarddeviatie, variantie.
2 De belangrijkste eigenschappen van een aantal statistische verdelingen (binomiale verdeling,
normale verdeling, t-verdeling, Poisson verdeling, negatief-exponentiele verdeling, F-verdeling, chikwadraat verdeling, binomiale verdeling) benoemen, uitleggen en berekenen.
3 Toetsbare nulhypotheses en alternatieve hypotheses herkennen en formuleren.
4 De begrippen Type I fout en Type II fout begrijpen en toepassen.
5 De standaard statistische testen (t-test, chi-kwadraat test, Anova, Mann-Whitney U-test,
Wilcoxon test, Kruskal-Wallis test) herkennen en toepassen, en de bijbehorende toetsingsgrootheid
berekenen.
6 Een conclusie trekken aan de hand van een uit data berekende waarde van een statistische
toetsingsgrootheid.
7 De begrippen correlatie en regressie begrijpen en toepassen.
8 Een betrouwbaarheidsinterval berekenen voor het populatiegemiddelde van een normaal
verdeelde grootheid.
9 Een one-way en two-way ANOVA tabel begrijpen en uit de tabel de juiste conclusie trekken.
10 R Studio gebruiken voor statistische analyse.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcollege. Studenten maken, met begeleiding, zelf een aantal werkcollege opdrachten waarbij een dataset statistisch wordt geanalyseerd. De collegestof wordt door middel van Multiple Choice vragen getoetst, dit gebeurt via Brightspace. Gebruik van R-Studio.

Toetsing en weging

Per onderdeel wordt middels Brightspace door Multiple Choice getoetst of de stof begrepen is. Je moet tijdens de cursus een minimum aantal MC testen maken. Dit telt niet mee in het eindpunt. Antwoorden op de werkcollege opdrachten tellen voor 1/4 deel in het cijfer, er is een schriftelijke toets die telt voor 3/4 deel mee in het eindcijfer. Het bodemcijfer voor de toets is een 5,5 en voor de werkcollegeopdrachten een 5.5.

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • ¼ werkcollege-opdrachten (min 5.5)

  • ¾ tentamencijfer (min 5,5)

Literatuurlijst

Verplicht boek:

  • Holmes, Moody, Dine and Trueman, Research Methods for the Biosciences, Third edition, Oxford University Press.

We gebruiken R Studio om berekeningen te doen en toetsen uit te voeren. Er is een korte engelstalige handleiding gebruik R Studio.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. F.J.A. Jacobs
E-mail: f.j.a.jacobs@umail.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: op afspraak. Bij veel verzoeken om inzage kan er een inzage-uur georganiseerd worden. Voorafgaand aan het hertentamen wordt er indien nodig een vragenuur georganiseerd.
Colleges komen in Brightspace. Ook is hier aanvullend materiaal (o.a. oefententamens) te vinden. Per college-onderdeel is er een multiple choice-toets in Brightspace.