Studiegids

nl en

Scriptie master Jeugdrecht

Vak
2022-2023

Beschrijving

Het onderzoek voor en het schrijven van de masterscriptie Jeugdrecht vindt plaats in het tweede semester. In het kader van de masterscriptie Jeugdrecht wordt minimaal één onderwijsbijeenkomst (Scriptielab) georganiseerd.

Leerdoelen Masterscriptie

Na afronding van de masterscriptie kunt u:

 • met behulp van de kennis opgedaan uit literatuur, jurisprudentie en andere bronnen een relevante onderzoeksvraag (probleemstelling) formuleren en deze opsplitsen in deelvragen;

 • zelfstandig informatie verzamelen en selecteren die nodig is voor de beantwoording van uw onderzoeksvra(a)g(en) (literatuur, regelgeving, jurisprudentie);

 • juridisch materiaal (wetenschappelijke literatuur, wetgeving, jurisprudentie) begrijpen, diepgaand te analyseren en toepassen ter beantwoording van uw onderzoeksvra(a)g(en);

 • juridisch-wetenschappelijke literatuur op waarde te schatten;

 • de verschillende feiten en meningen uit het door uzelf gevonden materiaal tegen elkaar afwegen en op deze manier komen tot een beargumenteerde, verantwoorde afweging bij de beantwoording van uw onderzoeksvra(a)g(en);

 • kritische, onafhankelijke, conclusies te trekken op basis van de resultaten van uw onderzoek en deze in een breder kader kunnen plaatsen;

 • de vraagstelling, het onderzoek en de conclusies – inclusief bronvermelding – presenteren in de vorm van een helder, leesbaar en gestructureerd betoog dat voldoet aan de eisen van het juridisch-wetenschappelijk onderzoek.

Onderwijsvorm

 • Scriptielab bestaande uit 1 à 2 interactieve bijeenkomsten van 2 uur waarin studenten handvatten krijgen aangereikt om een onderzoeksvraag te ontwerpen en een onderzoeksopzet te schrijven. Het onderwijs is interactief en geeft veel ruimte voor feedback en peer review.

 • Docent(en): Mevr. mr. K.A.M. van der Zon en/of mevr. dr. mr. K.F.M. Klep.

NB Voor het onderdeel “Scriptielab” wordt geen afzonderlijk cijfer gegeven, er wordt alleen een eindcijfer gegeven voor de scriptie in haar geheel.

Meer informatie over de masterinscriptie

In de facultaire scriptiehandleiding staat beschreven wat er van je wordt verwacht bij het schrijven van de scriptie en welke begeleiding jij kunt verwachten van je scriptiebegeleider. Daarnaast bestaat er voor de afstudeerrichting Jeugdrecht nog een aparte scriptieleidraad en Brightspaceomgeving. Zie voor meer informatie de Brightspaceomgeving ‘Masterscriptie Jeugdrecht’.

Ten slotte, ook in de Onderwijs- en examenregeling (OER, zie de artikelen) en in de Regels&Richtlijnen Tentamens en Examens (R&R, zie bv. de artikelen ) zijn bepalingen over de masterscriptie opgenomen.

Contact

Voor algemene vragen over de masterscriptie Jeugdrecht of over de scriptielab-bijeenkomst(en) kunt u terecht bij de masterscriptiecoördinator:

 • Masterscriptiecoördinator: mw. mr. K.G.A. Bolscher

 • Werkadres: Kamerlings Onnes Gebouw, Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: via e-mail

 • Telefoon via secretariaat: 071 - 527 6056

 • E-mail: masterscriptiejeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Jeugdrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie van maandag t/m vrijdag van 09.00- 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 6056

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.