Studiegids

nl en

Biodiversiteit Plant

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In deze cursus maak je kennis met de enorme diversiteit en variatie van planten, ‘protisten’ (wieren en andere één- of meercellige eukaryotische organismen), en fungi. Naast het verwerven van een globaal overzicht van de diversiteit aan organismen, hun levenscycli en evolutionaire geschiedenis, is dit blok vooral ook bedoeld om goed te leren waarnemen. Je wordt getraind om morfologische en anatomische kenmerken gericht waar te nemen, vast te leggen d.m.v. tekenopdrachten, en te interpreteren in het licht van de positie van de organismen in de Tree of Life.
De beschrijving en interpretatie van de kenmerken is niet los te zien van het begrijpen van het ontstaan van biologische variatie en diversiteit. Daarom wordt in dit deel van het blok ingegaan op de belangrijkste concepten, processen en methoden van taxonomie, verwantschap en evolutie. Deze zullen worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit de groepen organismen die in dit deel worden behandeld. Ook wordt ingegaan op het begrip biodiversiteit en het belang ervan voor ons mensen.

Leerdoelen

Na afloop van het vak kunnen studenten:

 1. kenmerken, taxa en levenscycli in de hoofdgroepen van protisten, planten en fungi, inclusief kennis over hun positie in Tree of Life herkennen en beschrijven.
 2. celtypes en weefsels in stengels, bladeren en wortels van zaadplanten identificeren.
 3. elementaire taxonomische en fylogenetische concepten (soort, taxon, monofylie, apomorfie, kenmerkevolutie) benoemen.
 4. taxonomische en fylogenetische concepten toepassen in het interpreteren van stambomen.
 5. evolutionaire ontwikkelingen verklaren aan de hand van kenmerkpatronen.
 6. waarnemen, vastleggen (met of zonder hulp van een lichtmicroscoop) en illustreren aan de hand van schematische of detailtekeningen met bijbehorende terminologie.
 7. ontwikkelingsstadia, groei, levenswijze en voortplanting in protisten, planten en fungi begrijpen.
 8. elementaire concepten op verschillende taxonomische niveaus integreren waarbij verbanden gelegd worden tussen stambomen, kenmerken, en grote groepen in protisten, planten en fungi.

Eindtermen:

 • Kennis van belangrijke takken van de Tree of Life, hun levenscycli en morfologische karakteristieken

 • Kennis van belangrijke evolutionaire stappen en trends

 • Inzicht in de reconstructie en de interpretatie van de Tree of Life

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en practica vormen een integraal geheel en zijn op elkaar afgestemd. De rijk geïllustreerde hoorcolleges worden altijd gegeven voorafgaand aan het corresponderende practicum en vormen de belangrijkste vorm waarin kennis wordt overgedragen, waarin volop ruimte is voor interactieve discussies. De practica, uitgevoerd aan de hand van opdrachten en vragen, vormen een verplicht onderdeel van dit blok. In de practica worden zowel microscopische preparaten als levend of gedroogd materiaal bestudeerd om vertrouwd te raken met de verscheidenheid aan levende organismen. De practicumopdrachten worden in een voorcollege toegelicht. Zij moeten zelfstandig worden uitgevoerd en vormen een onderdeel van de toetsing. Voorts bevatten de practica ook theoretische opdrachten over de diverse groepen organismen en hun plaats in de Tree of Life. Deze opdrachten zijn vooral bedoeld om kennis beter te verwerven en toe te kunnen passen. Je wordt zelf geacht de opgedane kennis te toetsen met behulp van de oefenstof op de Campbell website.
De (verplichte) excursie naar de Hortus botanicus Leiden is een integraal en belangrijk onderdeel voor het leren waarnemen en dient tevens ter illustratie van de verschillende hoofdgroepen van de landplanten aan de hand van levend materiaal.

Toetsing en weging

Elk van de drie onderdelen van Biodiversiteit Plant (biodiversiteit van landplanten, anatomie van de zaadplanten, biodiversiteit van protisten & fungi) wordt apart getoetst in een schriftelijk deeltentamen..
Het eindcijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

 • Deelcijfer landplanten (40%)

 • Deelcijfer anatomie (30%)

 • Deelcijfer protisten & fungi (30%)
  Voor elk deelcijfer is het minimum cijfer 5.0.

Literatuurlijst

De relevante hoofdstukken in 'Biology' van Campbell & Reece 12e editie, syllabus en practicumhandleiding.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. M. Stech
E-mail: michael.stech@naturalis.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: inzage en feedback op de deeltentamens is mogelijk na afloop van Biodiversiteit Plant. De datum zal tijdens de cursus bekend gemaakt worden, rekening houdend met het rooster van de volgende cursus.

De website van Campbell wordt gebruikt voor oefenstof en zelftoetsing.
Alle colleges en voorcolleges van de practica worden via Brightspace ter beschikking gesteld.