Studiegids

nl en

Vakdidactisch Dossier 3: Project religiewetenschappelijk educatief materiaal

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Dit vak is een verplicht onderdeel van de Educatieve master Religie en Levensbeschouwing.

Studenten van de eenjarige MA Leraar VHO in Godsdienst en Levensbeschouwing die Vakdidactiek 1 Godsdienst en Levensbeschouwing hebben afgerond kunnen Vakdidactisch dossier 3 volgen als extracurriculair vak.

Beschrijving

Studenten voeren individueel of in duo’s een educatief project naar keuze uit. Ze kunnen kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Ontwerp van serie van drie lessen voor vo, mbo, of hbo over religie, levensbeschouwing of burgerschap dat gebruik maakt van elementen uit de religiewetenschappelijke vakken in de MA of vooropleiding.

 • Advies opstellen voor een educatieve uitgever voor een nieuwe lesmethode voor vo, mbo of hbo.

 • Verdieping in een vakdidactische methode die niet (of weinig) in Vakdidactiek Godsdienst en Levensbeschouwing 1+2 aan bod is gekomen, en het maken van een klein vakdidactisch product op basis van deze methode. (Het kan bijvoorbeeld gaan om methodes gericht op gebruik van beelden, het maken van educatieve films, of het maken van digitale lesmethodes).

 • Suggestie maken voor herziening van het vakleerplan voor een school (bv. de eigen stageschool).

 • Educatieve module voor niet-schoolse instelling (bv. museum).

 • Onderzoek naar de schoolpraktijk of motivatie van leerlingen door observaties op scholen en/of interviews met docenten en leerlingen.

 • Onderzoek naar de didactische benaderingen van educatieve afdelingen van musea of maat-schappelijke instellingen.

Studenten mogen ook zelf met voorstellen voor een educatief project komen.

Bij de projecten worden ze begeleid door Dr. Michaël van der Meer of Dr. Markus Altena Davidsen. Ze presenteren mondeling hun producten aan elkaar en andere geïnteresseerden tijdens een afrondend symposium.

Leerdoelen

 • Studenten kunnen een educatief project formuleren dat inspeelt op een behoefte bij een educatieve instelling.

 • Studenten kunnen een religiewetenschappelijk educatief product maken waarin vakinhoud en vakdidactiek integrereerd worden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.
Vragen? Neem contact op met de betreffende docent en/of ICLON Onderwijsadministratie.

Onderwijsvorm

Zelfstandig onderzoek onder begeleiding.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Religiewetenschappelijk educatief product.

 • Mondelinge presentatie tijdens het symposium.
  Bij de beoordeling wordt gelet op de kwaliteit, originaliteit en bruikbaarheid van het product van het educatief project. Duo’s krijgen één cijfer.
  Dr. Michaël van der Meer en Dr. Markus Altena Davidsen stellen samen het cijfer vast.

Weging

Het eindcijfer van het vak komt tot stand door:

 • Religiewetenschappelijk educatief product: 80 %.

 • Mondelinge presentatie tijdens het symposium: 20 %.

Herkansing

Studenten die een onvoldoende hebben behaald voor het vak kunnen herkansen door een nieuwe versie in te leveren van het educatief product. De mondelinge presentatie kan niet herkanst worden.

Literatuurlijst

Afhankelijk van het gekozen project.

Inschrijven

Zie de informatie bij Aanmelden/inschrijven studieonderdelen op de tab 'Over deze master’ op de studiegidspagina met informatie over de tweejarige Educatieve master.

Contact

Coördinator: Dr. Michaël van der Meer.

Opmerking

Studenten mogen in plaats van Vakdidactisch Dossier 3 een vakinhoudelijk vak van 5 EC volgen op een terrein waarop ze een aantoonbare kennislacune hebben. Dat kan een 5-EC vak uit de BA Religiewetenschappen in Leiden zijn (dat dan op niveau 500 getentamineerd zal worden) of een relevant 5-EC vak op bachelor- of masterniveau van een andere universiteit. Studenten dienen hiervoor goedkeuring te krijgen van dr. Davidsen en dr. Van der Meer.