Studiegids

nl en

Leren en instructie

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Beschrijving

In Leren en Instructie worden theorieën op het gebied van klassenmanagement en algemene didactiek bestudeerd. Deze theorieën worden verbonden met de onderwijspraktijk.

Leerdoelen

De student kan met behulp van theorie over klassenmanagement en algemene didactiek lespraktijken van docenten analyseren en alternatieven formuleren. Een lijst van meer gedetailleerde leerdoelen per thema is opgenomen in de syllabus.

Rooster

Onderwijs verzorgt door het ICLON vindt plaats op maandag. Studenten ontvangen vanuit de ICLON onderwijsadministratie per e-mail informatie over het rooster.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Zelfstandige studie

Toetsing en weging

Toetsing

Tentamen: digitaal examen
Voor de tentamendata zie het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Weging

Het tentamencijfer vormt het eindcijfer voor het vak.

Herkansing

Hertentamen: digitaal examen

Inzage en nabespreking

Na het tentamen wordt een inzagemoment georganiseerd waar studenten op inschrijving gebruik van kunnen maken.

Literatuurlijst

Verplichte literatuur

Reader ‘Leren en Instructie’ en artikelen aangeboden via Brightspace.

Aanbevolen literatuur

Janssen, F, Hulshof, H., & K. van Veen (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden. Leiden/Groningen: UFB. Het boek is gratis beschikbaar als pdf via de volgende link: https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/iclon/onderzoek/
uitdagendgedifferentieerdvakonderwijsdef.pdf

Inschrijven

De ICLON Onderwijsadministratie regelt de inschrijving voor de studieonderdelen van de Lerarenopleiding. Dit geldt niet voor eventuele vakdeficiënties.

Contact

Het vak wordt door diverse docenten gegeven. Coördinator van het vak: Dr. N. Wieringa.

Opmerkingen

Onderzoek binnen studieonderdeel

In dit studieonderdeel worden wetenschappelijke artikelen gebruikt waarmee studenten kennis maken met basisconcepten uit de onderwijskunde. In de colleges wordt o.a. stilgestaan bij de aard van het onderwijskundig onderzoek dat hieraan ten grondslag ligt. Tevens worden de belangrijkste concepten uit de gelezen artikelen gebruikt bij het analyseren van data uit de praktijk, zoals video opnamen van lessen, lesplannen of leerlingmateriaal.