Studiegids

nl en

Publiek Management en Organisaties

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Dit vak is onderdeel van de pre-master.

Beschrijving

Publieke organisaties zijn in de huidige samenleving niet meer weg te denken en hebben een enorme impact op het dagelijks leven van burgers. De wereld van publieke organisaties is in allerlei opzichten erg complex. Wat wordt van hen verwacht en wat wordt verwacht van de mensen die bij deze organisaties actief zijn? Hoe kan er voor gezorgd worden dat deze organisaties berekend zijn op de taak die ze moeten uitvoeren? Welke interactie is er tussen de burger, de politiek en de administratie? Hoe kan worden zeker gesteld dat deze organisaties hun taken uitvoeren op een wijze die overeenkomt met de in de publiek sector geldende normen? Deze relevante vragen vormen de aanleiding èn leidraad van deze Premaster cursus.

Er is veel geschreven over de unieke positie en het functioneren van publieke organisaties. In de collegereeks wordt een overzicht gegeven van inzichten die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld en als (mogelijke) handvatten kunnen dienen bij het beantwoorden van de hierboven gestelde vragen.

Thema’s die de revue passeren zijn onder meer:

 • Theorieën over de organisatie van het Openbaar Bestuur

 • De verhouding tussen politiek en administratie

 • Effectiviteit en efficiëntie in het openbaar bestuur

 • Leiderschap en organisatiecultuur

 • Dichotomie publiek – privaat

 • De rol van governance en toezicht

Aan het einde van de cursus is de student in staat om een eigen visie te ontwikkelen ten aanzien van (het verbeteren van) het openbaar bestuur, en beschikt tegelijkertijd over theoretische bagage om de dagelijkse praktijk van het openbaar bestuur (beter) te kunnen duiden en begrijpen. De cursus vormt een uitstekende basis voor het verdere vervolg van het (pre-)mastertraject van de opleiding Bestuurskunde.

Leerdoelen

 • Studenten hebben inzicht in modellen en benaderingen die gehanteerd worden bij het benaderen van (publieke) organisaties;

 • Studenten hebben inzicht in de relatie tussen de burger, de politiek en de administratie;

 • Studenten hebben kennis verworven van de rol en plek van leiderschap binnen het openbaar bestuur;

 • Studenten hebben inzicht verworven in de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende overheidslagen;

 • Studenten hebben inzicht in de wijze waarop binnen de publieke sector met normen en waarden wordt omgegaan.

 • Studenten kunnen de bestudeerde theorieën en concepten vergelijken en toepassen op een casus.

 • Studenten kunnen in geschreven tekst gestructureerd, kritisch en analytisch redeneren en argumenteren.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de Studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Het vak bestaat uit vijf interactieve seminars. In het eerste deel van de seminar bespreken we een wekelijkse opdracht, die studenten voor aanvang van de seminar voorbereiden. In deze opdrachten wordt studenten gevraagd om de literatuur te bespreken en soms toe te passen op actuele publieke vraagstukken. Meer informatie over de wekelijkse opdrachten kun je vinden onder het kopje ‘Seminars’ in deze syllabus. Tijdens het tweede deel van de seminar passen we de theorie toe op een actuele casus. De sessies zijn interactief, en gebaseerd op de input van studenten. Bereid de seminars dus goed voor.

Toetsing en weging

Het vak wordt afgesloten door het inleveren van een portfolio, bestaande uit drie onderdelen. Dit portfolio vormt 100% van het eindcijfer.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Literatuurlijst

De cursus gebruikt het boek "Understanding and managing public organizations" van Hal Rainey. Je kunt de 5e of 6e editie van het boek gebruiken. De 6e editie is als gratis e-book beschikbaar via de universiteitsbibliotheek.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Voor dit vak hoef je je niet zelf in te schrijven, je wordt ingeschreven door de opleiding. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

De Universiteit Leiden gebruikt Brightspace de digitale leeromgeving. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. L. Dorren l.dorren@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen